หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550071000002  การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งช...820  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล10 ก.ค. 2550
2555051800001  หลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อ...153  ปภาวรินทร์  นิลละออ18 พ.ค. 2555
2555032600001  Pharmacotherapy guiline : Review and upd...214  ปภาวรินทร์  นิลละออ26 มี.ค. 2555
2555030600002  เวชปฏิบัติการใช้ยาอย่างเหมาะสม191  ปภาวรินทร์  นิลละออ06 มี.ค. 2555
2555091100002  ตำรับยาจากแดนภารตะ ห่างไกลโรคเบาหวานและค...162  มาซีเต๊าะ  สาแม็ง11 ก.ย. 2555
2555091100001  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพั...142  มาซีเต๊าะ  สาแม็ง11 ก.ย. 2555
2560050200001  ประชาสัมพันธ์หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต...29  พรพิมล  สุคนธชาติ02 พ.ค. 2560
2556092500003  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...88  วิชัย  พิบูลย์25 ก.ย. 2556
2556092500002  ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ (p...86  วิชัย  พิบูลย์25 ก.ย. 2556
2556080500001  การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้รั...88  วิชัย  พิบูลย์05 ส.ค. 2556
2556030600001  ประชุมคณะอนุกรรมการการอำนวยการศูนย์พัฒนา...87  วิชัย  พิบูลย์06 มี.ค. 2556
2560061900002  การประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2037  ทัศนี  ชูเชื้อ19 มิ.ย. 2560
2559021000001  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...91  ทัศนี  ชูเชื้อ10 ก.พ. 2559
2558062900004  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน ศ.ศ.ภ.ท. 66  ทัศนี  ชูเชื้อ29 มิ.ย. 2558
2558020500001  กิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 27 และสัมมน...50  ทัศนี  ชูเชื้อ05 ก.พ. 2558
2557061200002  นิเทศการฝึกงาน ศ.ศ.ภ.ท.101  ทัศนี  ชูเชื้อ12 มิ.ย. 2557
2557042900002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ...65  ทัศนี  ชูเชื้อ29 เม.ย. 2557
2559060800001  เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 255960  สาวิตรี  ทองอาภรณ์08 มิ.ย. 2559
2559042500001  กรรมการคุมสอบ OSPE สภาเภสัชกรรม 64  สาวิตรี  ทองอาภรณ์25 เม.ย. 2559
2559030900002  นิเทศงาน สร้างความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกปฏิ...35  สาวิตรี  ทองอาภรณ์09 มี.ค. 2559
2559030700002  คณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา52  สาวิตรี  ทองอาภรณ์07 มี.ค. 2559
2559012200001  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึก...45  สาวิตรี  ทองอาภรณ์22 ม.ค. 2559
2558102000001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ38  สาวิตรี  ทองอาภรณ์20 ต.ค. 2558
2558060200002  Trends in Infectious Disease Pharmacothe...59  สาวิตรี  ทองอาภรณ์02 มิ.ย. 2558
2557081500001  เถสัชศาสตร์ศึกษา66  สาวิตรี  ทองอาภรณ์15 ส.ค. 2557
2557072300003  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ61  สาวิตรี  ทองอาภรณ์23 ก.ค. 2557
2557060300001  การประชุมกลุ่มเภสัชกรภาคใต้73  สาวิตรี  ทองอาภรณ์03 มิ.ย. 2557
2557040800003  research methodology I66  สาวิตรี  ทองอาภรณ์08 เม.ย. 2557
2557031700001  การประชุมกลุ่มเภสัชกรภาคใต้68  สาวิตรี  ทองอาภรณ์17 มี.ค. 2557
2557031000003  กรรมการคุมสอบ OSPE สภาเภสัชกรรม 115  สาวิตรี  ทองอาภรณ์10 มี.ค. 2557
2556090400001  การประชุมคณะอนุกรรมการเภสัชศาตรศึกษา78  สาวิตรี  ทองอาภรณ์04 ก.ย. 2556
2556070900006  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตรศึกษ...91  สาวิตรี  ทองอาภรณ์09 ก.ค. 2556
2556030400006  การคุมสอบ OSPE141  สาวิตรี  ทองอาภรณ์04 มี.ค. 2556
2554090800001  Pharmacy Review and update 2011172  อภิชญา  ชนะวงศ์08 ก.ย. 2554
2561051000001  นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in pha...18  อรรถรัตน์  พัฒนวงศา10 พ.ค. 2561
2555011800002  กระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัชจลนศาสต...120  อรรถรัตน์  พัฒนวงศา18 ม.ค. 2555
2560081500002  ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำข้อมูลเพื่อกำห...27  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช15 ส.ค. 2560
2560052300003  ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยา...26  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช23 พ.ค. 2560
2560032800001  ศึกษาดูงานจัดการอุทยานธรรมชาติและสวนสมุน...21  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช28 มี.ค. 2560
2559120200004  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภส...49  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช02 ธ.ค. 2559
2559120200003  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ43  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช02 ธ.ค. 2559
2559103100002  เยี่นมชมโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร แล...41  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช31 ต.ค. 2559
2559091900002  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการจัดทำมาต...50  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช19 ก.ย. 2559
2550032200001  International Workshop on Medicinal and ...220  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช22 มี.ค. 2550
2561052800001  งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำป...14  ศิราณี  ยงประเดิม28 พ.ค. 2561
2560082100001  การประชุมคณะกรรมการ ศศภท ครั้งที่ 7/256022  ศิราณี  ยงประเดิม21 ส.ค. 2560
2560070300003  ประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 256022  ศิราณี  ยงประเดิม03 ก.ค. 2560
2560070300002  จัดประชุมวิชาการ Clinical decision makin...21  ศิราณี  ยงประเดิม03 ก.ค. 2560
2560061900001  สัมมนาการรับรองสถาบัน/ประชุม ศศภท21  ศิราณี  ยงประเดิม19 มิ.ย. 2560
2560061300001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปี 622  ศิราณี  ยงประเดิม13 มิ.ย. 2560
2560050400002  เภสัชศาสตร์ศึกษาเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิช...38  ศิราณี  ยงประเดิม04 พ.ค. 2560
2560032900001  ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ 19  ศิราณี  ยงประเดิม29 มี.ค. 2560
2560032000001  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท27  ศิราณี  ยงประเดิม20 มี.ค. 2560
2560022700001  ประชุมอนุกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้...26  ศิราณี  ยงประเดิม27 ก.พ. 2560
2559122700008  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศศภท.37  ศิราณี  ยงประเดิม27 ธ.ค. 2559
2559120100001  ประชุมคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้ง...44  ศิราณี  ยงประเดิม01 ธ.ค. 2559
2559112500001  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ36  ศิราณี  ยงประเดิม25 พ.ย. 2559
2559111500002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...43  ศิราณี  ยงประเดิม15 พ.ย. 2559
2559111500001  Standard course in clinical trial and GC...45  ศิราณี  ยงประเดิม15 พ.ย. 2559
2559102800001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐม...41  ศิราณี  ยงประเดิม28 ต.ค. 2559
2559092000001  การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชก...42  ศิราณี  ยงประเดิม20 ก.ย. 2559
2559082300001  ประชุมอนุกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจ...47  ศิราณี  ยงประเดิม23 ส.ค. 2559
2559072600003  การเรียนการสอนที่ผุกพันกับสังคม48  ศิราณี  ยงประเดิม26 ก.ค. 2559
2559071400001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรภาคบ...57  ศิราณี  ยงประเดิม14 ก.ค. 2559
2559062700002  ประชุมคณะอนุกรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา59  ศิราณี  ยงประเดิม27 มิ.ย. 2559
2559060900002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชาชีพเภสัชกรรมป...60  ศิราณี  ยงประเดิม09 มิ.ย. 2559
2559060900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐม...58  ศิราณี  ยงประเดิม09 มิ.ย. 2559
2559060100005  เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 255964  ศิราณี  ยงประเดิม01 มิ.ย. 2559
2559051900001  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ...65  ศิราณี  ยงประเดิม19 พ.ค. 2559
2559033100002  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภัสชศาสตร์ศึกษา37  ศิราณี  ยงประเดิม31 มี.ค. 2559
2558111600002  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกงานคุ้มครองผู้บริโ...49  ศิราณี  ยงประเดิม16 พ.ย. 2558
2558111600001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...54  ศิราณี  ยงประเดิม16 พ.ย. 2558
2558091700001  การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นศภ.ป...43  ศิราณี  ยงประเดิม17 ก.ย. 2558
2558080700002  ารพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิปี 255858  ศิราณี  ยงประเดิม07 ส.ค. 2558
2558080700001  หลักสูตรกลางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรั...71  ศิราณี  ยงประเดิม07 ส.ค. 2558
2558071000004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชชาีพเภสัชกรรมปฐม...41  ศิราณี  ยงประเดิม10 ก.ค. 2558
2558071000003  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานบริหารเภ...48  ศิราณี  ยงประเดิม10 ก.ค. 2558
2558060800001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นศภ.ชั้นปีท...49  ศิราณี  ยงประเดิม08 มิ.ย. 2558
2558031600001  คุมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม51  ศิราณี  ยงประเดิม16 มี.ค. 2558
2558022700001  สัมนนาแหล่งฝึกเภสัชกรรมปฐมภูมิปี 255886  ศิราณี  ยงประเดิม27 ก.พ. 2558
2558012600001  โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานระบบยา712  ศิราณี  ยงประเดิม26 ม.ค. 2558
2557091200001  Training for the trainer หลักสูตร Patien...62  ศิราณี  ยงประเดิม12 ก.ย. 2557
2557090100002  The 5th Asia pacific pharmacy education ...70  ศิราณี  ยงประเดิม01 ก.ย. 2557
2557062400004  จัดการนำเสอผลการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐ...61  ศิราณี  ยงประเดิม24 มิ.ย. 2557
2557062400003  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเภสัชกรรมปฐมภูมิ62  ศิราณี  ยงประเดิม24 มิ.ย. 2557
2557011700001  การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี77  ศิราณี  ยงประเดิม17 ม.ค. 2557
2556110500002  ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอทิศทางและอนาคต...73  ศิราณี  ยงประเดิม05 พ.ย. 2556
2550052900001  การปรับปรุง พัฒนา ปฏิรูประบบการจัดการศึก...295  ศิราณี  ยงประเดิม29 พ.ค. 2550
2550041800002  Neuro-Psychopharmacology: Challenging fo...211  ศิราณี  ยงประเดิม18 เม.ย. 2550
2550041800001  คุณภาพในงานเภสัชกรรม239  ศิราณี  ยงประเดิม18 เม.ย. 2550
2549121500002  การประชุมวิชาการ แพทยศาสตรศึกษา โครงการผ...307  ศิราณี  ยงประเดิม15 ธ.ค. 2549
2549121500001  การวิจัยชุมชน478  ศิราณี  ยงประเดิม15 ธ.ค. 2549
2559121300001  การประชุมคณะการอำนวยการ ศคภท. และการประช...47  จุไร  หมื่นนรา13 ธ.ค. 2559
2557122200001  ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศคภท. และประชุ...70  จุไร  หมื่นนรา22 ธ.ค. 2557
2556070900005  test83  จุไร  หมื่นนรา09 ก.ค. 2556
2556030100001  สัมมนาวิชาการ QA & ASEAN Community100  จุไร  หมื่นนรา01 มี.ค. 2556
2555120300001  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานง...116  จุไร  หมื่นนรา03 ธ.ค. 2555
2561041900001  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันร่วม...15  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์19 เม.ย. 2561
2560112000002  OCSC Placement Day 201719  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์20 พ.ย. 2560
2560081500001  5th International Conference on Pharmace...26  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์15 ส.ค. 2560
2560050200003  การประชุมคณะกรรมการพิจรณาจัดสรรนักศึกษาเ...27  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์02 พ.ค. 2560
2560030600001  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามบันไดทักษะเ...37  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์06 มี.ค. 2560
2559121900001  การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชอ...34  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์19 ธ.ค. 2559
2559112100001  มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 1331  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์21 พ.ย. 2559
2559091500002  การปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเ...53  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์15 ก.ย. 2559
2559072200005  การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลคุ...54  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์22 ก.ค. 2559
2559072200004  Updates in skin disorders for pharmacist52  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์22 ก.ค. 2559
2558081300002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ศ...59  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์13 ส.ค. 2558
2558071700001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศศ...60  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์17 ก.ค. 2558
2558011200001  กิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 27 และสัมมน...63  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์12 ม.ค. 2558
2557081100001  กิจกรรมแรกพบ สนภท. ประจำปีการศึกษา 255754  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์11 ส.ค. 2557
2557072900002  การประชุมคณะทำงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ...61  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์29 ก.ค. 2557
2557062400002  การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัช...64  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์24 มิ.ย. 2557
2557062400001  การประชุมบริการวิชาการแก่แหล่งฝึกในหัวข้...60  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์24 มิ.ย. 2557
2557043000001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมผลั...73  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์30 เม.ย. 2557
2556102900001  กิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 2681  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์29 ต.ค. 2556
2556092400001  OECD GLP and GLP computerized system131  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์24 ก.ย. 2556
2556052700004  ประชุมสัมมนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัช...91  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์27 พ.ค. 2556
2556052000007  โครงการเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้...80  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์20 พ.ค. 2556
2556020800001  การจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาส...81  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์08 ก.พ. 2556
2555101900002  กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25101  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์19 ต.ค. 2555
2555101900001  การนิเทศการฝึกปฏฺิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 684  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์19 ต.ค. 2555
2555042000004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ 113  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์20 เม.ย. 2555
2554110100001  กิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์122  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์01 พ.ย. 2554
2555022800002  ศึกษาดูงานการจัดสร้างสวนสมุนไพร187  จิรา  กาญจนภักดิ์28 ก.พ. 2555
2554090900002  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ274  จิรา  กาญจนภักดิ์09 ก.ย. 2554
2560062700001  คณะทำงานจัดการประชุม Clinical decision m...27  บงกชกร  พลไชย27 มิ.ย. 2560
2560040300001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...37  บงกชกร  พลไชย03 เม.ย. 2560
2559111100001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...42  บงกชกร  พลไชย11 พ.ย. 2559
2559072900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รพ.ควนขนุน ...50  บงกชกร  พลไชย29 ก.ค. 2559
2559072700005  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท. และปร...54  บงกชกร  พลไชย27 ก.ค. 2559
2559072700004  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...48  บงกชกร  พลไชย27 ก.ค. 2559
2559072700003  การประชุมพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร...54  บงกชกร  พลไชย27 ก.ค. 2559
2559052400001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...58  บงกชกร  พลไชย24 พ.ค. 2559
2559042600003  คุมสอบปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพ (OSPE)69  บงกชกร  พลไชย26 เม.ย. 2559
2559022900003  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...40  บงกชกร  พลไชย29 ก.พ. 2559
2559021500002  "วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ" ทิศทางสภาเภส...515  บงกชกร  พลไชย15 ก.พ. 2559
2559011100005  Workshop online tools for change 216  บงกชกร  พลไชย11 ม.ค. 2559
2559011100004  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเ...43  บงกชกร  พลไชย11 ม.ค. 2559
2558080900006  การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ MOU รพ.ตรั51  บงกชกร  พลไชย09 ส.ค. 2558
2558080900005  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...57  บงกชกร  พลไชย09 ส.ค. 2558
2558080900004  การทบทวนงาน การจัดการความรู้และการขับเคล...69  บงกชกร  พลไชย09 ส.ค. 2558
2558080900003  การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้นำโครงการร้านย...55  บงกชกร  พลไชย09 ส.ค. 2558
2558080900002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ศ...44  บงกชกร  พลไชย09 ส.ค. 2558
2558080900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท จ.ตรัง51  บงกชกร  พลไชย09 ส.ค. 2558
2558031800003  คุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)55  บงกชกร  พลไชย18 มี.ค. 2558
2558022600003  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...72  บงกชกร  พลไชย26 ก.พ. 2558
2557061500001  กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตร้...810  บงกชกร  พลไชย15 มิ.ย. 2557
2557042300002  Research methodology I แบบ Self-directed...142  บงกชกร  พลไชย23 เม.ย. 2557
2556121800001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเ...110  บงกชกร  พลไชย18 ธ.ค. 2556
2555092600002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6114  บงกชกร  พลไชย26 ก.ย. 2555
2555081500003  การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวั...232  บงกชกร  พลไชย15 ส.ค. 2555
2555052500004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5...100  บงกชกร  พลไชย25 พ.ค. 2555
2555050200001  นิเทศผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร177  บงกชกร  พลไชย02 พ.ค. 2555
2555010900001  การพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริบ...170  บงกชกร  พลไชย09 ม.ค. 2555
2554092300001  OECD Principles of Good Laboratory & Qua...252  บงกชกร  พลไชย23 ก.ย. 2554
2554081800001  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาของแ...197  บงกชกร  พลไชย18 ส.ค. 2554
2560092600001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...19  สุวิมล  บวรศุภศรี26 ก.ย. 2560
2560060900002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...25  สุวิมล  บวรศุภศรี09 มิ.ย. 2560
2559122300001  การประชุมวิชาการ เรืองพัฒนาสู่โรงพยาบาลส...45  สุวิมล  บวรศุภศรี23 ธ.ค. 2559
2559030900001  นิเทศงาน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ รพ.สุร...35  สุวิมล  บวรศุภศรี09 มี.ค. 2559
2559030700006  นิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในโครงการ...54  สุวิมล  บวรศุภศรี07 มี.ค. 2559
2558031600002  ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในการสอบใบประกอบ...52  สุวิมล  บวรศุภศรี16 มี.ค. 2558
2558021700002  การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ) วัน...65  สุวิมล  บวรศุภศรี17 ก.พ. 2558
2558021600001   ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชา...56  สุวิมล  บวรศุภศรี16 ก.พ. 2558
2557071700002  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาส...51  สุวิมล  บวรศุภศรี17 ก.ค. 2557
2557071700001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาส...102  สุวิมล  บวรศุภศรี17 ก.ค. 2557
2557051600001  ประชุมแผนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการการฝึ...65  สุวิมล  บวรศุภศรี16 พ.ค. 2557
2557040900001  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Rese...66  สุวิมล  บวรศุภศรี09 เม.ย. 2557
2557031300004  การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม56  สุวิมล  บวรศุภศรี13 มี.ค. 2557
2554082300001  การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวั...206  สุวิมล  บวรศุภศรี23 ส.ค. 2554
2556052700002  การตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหาร128  มณีรัตน์  ศรีขาว27 พ.ค. 2556
2555091200003  เรื่อง นวดชะลอวัย139  มณีรัตน์  ศรีขาว12 ก.ย. 2555
2554083100003  รายงานการวิจัยโครงการนำร่อง รูปแบบการพัฒ...151  มณีรัตน์  ศรีขาว31 ส.ค. 2554
2556061800002  Propak Asia 2013/The 21th International ...88  วีรยุทธ  สุทธิรักษ์18 มิ.ย. 2556
2555091300003  หญ้าดอกขาว แก้ฟกช้ำ แก้อักเสบ ลดบุหรี่ ด...270  สุรีรัตน์  แก้วสามดวง13 ก.ย. 2555
2554090900003  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ180  นวรัตน์  มโนมัยสันติภาพ09 ก.ย. 2554
2561070400001  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพ...15  อรรถวดี  แซ่หยุ่น04 ก.ค. 2561
2561012900005  International Conference and Exhibition ...31  อรรถวดี  แซ่หยุ่น29 ม.ค. 2561
2560081500006  ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 200523  อรรถวดี  แซ่หยุ่น15 ส.ค. 2560
2560061600002  Advance Technology for Pharmaceutical In...23  อรรถวดี  แซ่หยุ่น16 มิ.ย. 2560
2560061600001  ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All about sunscr...28  อรรถวดี  แซ่หยุ่น16 มิ.ย. 2560
2559091400004  2nd Thailand Pharmaceutical Medicine Con...48  อรรถวดี  แซ่หยุ่น14 ก.ย. 2559
2559072900005  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ48  อรรถวดี  แซ่หยุ่น29 ก.ค. 2559
2559072900004  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ47  อรรถวดี  แซ่หยุ่น29 ก.ค. 2559
2559060800002  The 4th Current Drug Development Interna...63  อรรถวดี  แซ่หยุ่น08 มิ.ย. 2559
2559053000002  แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Goo...294  อรรถวดี  แซ่หยุ่น30 พ.ค. 2559
2558113000002  Asian Federation for Pharmaceutical Scie...46  อรรถวดี  แซ่หยุ่น30 พ.ย. 2558
2557111000002  การจัดการฝึกงานสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ57  อรรถวดี  แซ่หยุ่น10 พ.ย. 2557
2557091800004  งานเพิ่มผล คนเป็นสุข สนุกกับทีม59  อรรถวดี  แซ่หยุ่น18 ก.ย. 2557
2557091800003  การนิเทศและการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชา...78  อรรถวดี  แซ่หยุ่น18 ก.ย. 2557
2557081800002  การศึกษาดูงานทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาชั...119  อรรถวดี  แซ่หยุ่น18 ส.ค. 2557
2557072800004  การสัมมนาเรื่อง แนวทางและกระบวนการจัดสอบ...59  อรรถวดี  แซ่หยุ่น28 ก.ค. 2557
2557072800003  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง ...61  อรรถวดี  แซ่หยุ่น28 ก.ค. 2557
2557072800002  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท. (ป...53  อรรถวดี  แซ่หยุ่น28 ก.ค. 2557
2557072800001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท. (ป...67  อรรถวดี  แซ่หยุ่น28 ก.ค. 2557
2557070700001  การเข้าสู่ AEC กับการจดสิทธิบัตรจากงานวิ...90  อรรถวดี  แซ่หยุ่น07 ก.ค. 2557
2557050700001  The 3rd Current Drug Development Interna...92  อรรถวดี  แซ่หยุ่น07 พ.ค. 2557
2555092500003  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (กาผลิ...174  อรรถวดี  แซ่หยุ่น25 ก.ย. 2555
2555060100006  การประชุมวิชาการ The 2nd Current Drug De...103  อรรถวดี  แซ่หยุ่น01 มิ.ย. 2555
2557060900004  อบรมผู้ได้รับทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา...57  บุษบรรณ  สุขกาญจน์09 มิ.ย. 2557
2557060900003  Basic Molecular Techniques68  บุษบรรณ  สุขกาญจน์09 มิ.ย. 2557
2557051900003  The 3rd CDD50  บุษบรรณ  สุขกาญจน์19 พ.ค. 2557
2560101100001  การแสดงผลงานโดยแสดงเป็นโปสเตอร์ ในการประ...21  ถนอมจิต  สุภาวิตา11 ต.ค. 2560
2560091100002  การเสนอโปเตอร์เรื่อง โครงการพัฒนาตำรับยา...26  ถนอมจิต  สุภาวิตา11 ก.ย. 2560
2560091100001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีีพและเยี่ย...22  ถนอมจิต  สุภาวิตา11 ก.ย. 2560
2560090900002  ร่วมสังเกตการณ์แลบูรณาการข้อมูลการวิจัยร...30  ถนอมจิต  สุภาวิตา09 ก.ย. 2560
2560090900001  ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิจัยสมุนไพร...31  ถนอมจิต  สุภาวิตา09 ก.ย. 2560
2560082300004  Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัว...30  ถนอมจิต  สุภาวิตา23 ส.ค. 2560
2560053100002  ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัว์เพื่องานทางวิทยาศ...26  ถนอมจิต  สุภาวิตา31 พ.ค. 2560
2556070400003  การนิเทศการปฺบัติงานวิชาชีพ81  ถนอมจิต  สุภาวิตา04 ก.ค. 2556
2556070400002  การนิเทศงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพภาคบังคับ149  ถนอมจิต  สุภาวิตา04 ก.ค. 2556
2556070400001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเวิชาชีพ95  ถนอมจิต  สุภาวิตา04 ก.ค. 2556
2556030600002  การควบคุมสอบใบประกอบวิชาชีพ OSPE 86  ถนอมจิต  สุภาวิตา06 มี.ค. 2556
2556010900001  คณะกรรมการสอบวัดผลโครงการสอบวัดผลโครงการ...140  ถนอมจิต  สุภาวิตา09 ม.ค. 2556
2555111300001  ผลการนิเทศการฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ส...130  ถนอมจิต  สุภาวิตา13 พ.ย. 2555
2555111200002  ผลการนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลว...175  ถนอมจิต  สุภาวิตา12 พ.ย. 2555
2555101200003  การนิเทศน์งานจังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎ107  ถนอมจิต  สุภาวิตา12 ต.ค. 2555
2555082100001  1st International Congress on Natural Pr...105  ถนอมจิต  สุภาวิตา21 ส.ค. 2555
2561050300001  การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห...20  พีรรัชต์  ไทยนะ03 พ.ค. 2561
2560070700002  เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ป...30  พีรรัชต์  ไทยนะ07 ก.ค. 2560
2560052500001  งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวืทยาแห...31  พีรรัชต์  ไทยนะ25 พ.ค. 2560
2557072200001  คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ข...109  พีรรัชต์  ไทยนะ22 ก.ค. 2557
2555082000001  การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ...377  พีรรัชต์  ไทยนะ20 ส.ค. 2555
2555032200002  เวชปฏิบัติการใช้ยาอย่างเหมาะสม108  พีรรัชต์  ไทยนะ22 มี.ค. 2555
2554091200001  การพัฒนาศักยภาพด้าจริยธรรมการวิจับในคน118  พีรรัชต์  ไทยนะ12 ก.ย. 2554
2556030400005  การเป็นกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน...99  สุริยน  อุ่ยตระกูล04 มี.ค. 2556
2556012200001  การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที...81  สุริยน  อุ่ยตระกูล22 ม.ค. 2556
2555103100001  เภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึก ครั้งที่ 291  สุริยน  อุ่ยตระกูล31 ต.ค. 2555
2555101800001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ110  สุริยน  อุ่ยตระกูล18 ต.ค. 2555
2555032000001  Pharmacotherapy Guidelines: Review & Upd...124  สุริยน  อุ่ยตระกูล20 มี.ค. 2555
2555030800002  การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปร...193  สุริยน  อุ่ยตระกูล08 มี.ค. 2555
2555022800001  การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที...123  สุริยน  อุ่ยตระกูล28 ก.พ. 2555
2555020800002  การศึกษาดูงานการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชก...113  สุริยน  อุ่ยตระกูล08 ก.พ. 2555
2554122600001  การสร้างแรงบันดาลใจในการวิจัย161  สุริยน  อุ่ยตระกูล26 ธ.ค. 2554
2554101400001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ160  สุริยน  อุ่ยตระกูล14 ต.ค. 2554
2554082400001  การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวั...159  สุริยน  อุ่ยตระกูล24 ส.ค. 2554
2554081200001  เภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึก ครั้งที่ 1 ...202  สุริยน  อุ่ยตระกูล12 ส.ค. 2554
2554072000002  Intravenous Admixture Incompatibility266  สุริยน  อุ่ยตระกูล20 ก.ค. 2554
2561090200001  นิเทศงาน รพ.กระบี่ สสจ.ภูเก็ต7  ธนวัฒน์  คงยศ02 ก.ย. 2561
2561080700002  observe ศูนย์สอบ จุฬา4  ธนวัฒน์  คงยศ07 ส.ค. 2561
2561071700001  นิเทศงาน โรงพยาบาลเขตอุดมศักดิ์ ร้านยา ...9  ธนวัฒน์  คงยศ17 ก.ค. 2561
2561062900001  นิเทศงานนักศึกษา สสจพังงา 16  ธนวัฒน์  คงยศ29 มิ.ย. 2561
2561062600001  นิเทศงานนักศึกษา และฝึกอบรมระยะสั้น 16  ธนวัฒน์  คงยศ26 มิ.ย. 2561
2561062500001  สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการไปฝึกงานต่าง...13  ธนวัฒน์  คงยศ25 มิ.ย. 2561
2561052500002  Essential skill for clinical teacher 14  ธนวัฒน์  คงยศ25 พ.ค. 2561
2561010500001  โครงการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง รุ่นที่ 1 24  ธนวัฒน์  คงยศ05 ม.ค. 2561
2560110200001  ประชุมพิจารณาการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร...16  ธนวัฒน์  คงยศ02 พ.ย. 2560
2560101000001  ประชุมเรื่องการสอบสภาเภสัชกรรม 18  ธนวัฒน์  คงยศ10 ต.ค. 2560
2560071300001  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการ...23  ธนวัฒน์  คงยศ13 ก.ค. 2560
2560070300001  ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ...26  ธนวัฒน์  คงยศ03 ก.ค. 2560
2560062600001  Clinical decision making: Case -based le...26  ธนวัฒน์  คงยศ26 มิ.ย. 2560
2560061400001  นิเทศงาน สสจ.สงขลา และโรงพยาบาล สงขลา20  ธนวัฒน์  คงยศ14 มิ.ย. 2560
2560051100001  จัดประชุมร่วมโครงการเตรียมจัดการระบบยา 29  ธนวัฒน์  คงยศ11 พ.ค. 2560
2560050100001  ร่วมแข่งขัน patient counseling event 20130  ธนวัฒน์  คงยศ01 พ.ค. 2560
2560022500001  ประชุม อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพ และ...29  ธนวัฒน์  คงยศ25 ก.พ. 2560
2559121500001  ประชุมหลักสูตรความปลอดภัยเภสัชศาสตร์ 31  ธนวัฒน์  คงยศ15 ธ.ค. 2559
2559120100002  การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิ...39  ธนวัฒน์  คงยศ01 ธ.ค. 2559
2559072800001  นิเทศงาน โรงพยาบาลชะอวด35  ธนวัฒน์  คงยศ28 ก.ค. 2559
2559070700003  การพัฒนาแหล่งฝึกงานระบบยา57  ธนวัฒน์  คงยศ07 ก.ค. 2559
2559060700009  นิเทศงานนักศึกษา โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยา...63  ธนวัฒน์  คงยศ07 มิ.ย. 2559
2559060300001  นิเทศงานนักศึกษา โรงพยาบาลเขาชัยสน60  ธนวัฒน์  คงยศ03 มิ.ย. 2559
2559042600007  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบการผ...85  ธนวัฒน์  คงยศ26 เม.ย. 2559
2559042300001  การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 255982  ธนวัฒน์  คงยศ23 เม.ย. 2559
2559040600001  หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา 69  ธนวัฒน์  คงยศ06 เม.ย. 2559
2559031700001  การประกวดการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม 35  ธนวัฒน์  คงยศ17 มี.ค. 2559
2559030800003  นิทเศงาน รพ.สุราษฐธานี ร้านยาห้องยาชุม...43  ธนวัฒน์  คงยศ08 มี.ค. 2559
2559030700005  นิเทศงาน โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใ...43  ธนวัฒน์  คงยศ07 มี.ค. 2559
2559012500002  ประชุม การขับเคลื่อน patient safety เข้า...48  ธนวัฒน์  คงยศ25 ม.ค. 2559
2559011100002  การประชุมขับเคลื่อน WHO patient safety c...43  ธนวัฒน์  คงยศ11 ม.ค. 2559
2558102800001  ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรความปลอดภัยผู...43  ธนวัฒน์  คงยศ28 ต.ค. 2558
2558102200001  นิเทศฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา47  ธนวัฒน์  คงยศ22 ต.ค. 2558
2558100500001  โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 “บทบาทเ...50  ธนวัฒน์  คงยศ05 ต.ค. 2558
2558080600003  พัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงา...99  ธนวัฒน์  คงยศ06 ส.ค. 2558
2558080600002  ประชุมการฝึกปฎิบัติงานด้านการจัดการด้านย...60  ธนวัฒน์  คงยศ06 ส.ค. 2558
2558080600001  ประชุมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของผ...54  ธนวัฒน์  คงยศ06 ส.ค. 2558
2558062400001  นิเทศงานนักศึกษา ศศภท. (ร้านยาเกาะสมุย)48  ธนวัฒน์  คงยศ24 มิ.ย. 2558
2558061500002  นิเทศงานนักศึกษา สสจ จังหวัด ระยอง จันทบ...53  ธนวัฒน์  คงยศ15 มิ.ย. 2558
2558043000002  จัดทำ patient counseling event 50  ธนวัฒน์  คงยศ30 เม.ย. 2558
2558031200001  คุมสอบ นักศึกษา เพื่อไปสอบใบประกอบวิชาชี...54  ธนวัฒน์  คงยศ12 มี.ค. 2558
2558021700001  การคุมสอบใบประกอบวีชาชีพเภสัชกรรม MCQ 1/...60  ธนวัฒน์  คงยศ17 ก.พ. 2558
2558011200002   กิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 27 และสัมม...57  ธนวัฒน์  คงยศ12 ม.ค. 2558
2557083100002  The 5th Asia Pacific Pharmacy Education ...71  ธนวัฒน์  คงยศ31 ส.ค. 2557
2557083100001  13th HIV/AIDS Workshop 2014 57  ธนวัฒน์  คงยศ31 ส.ค. 2557
2557081400002  แรกพบ สนภท ประจำปี 2557 59  ธนวัฒน์  คงยศ14 ส.ค. 2557
2557072700001  ประชุมแนวทางกระบวนการ แนวการสอบการเป็นผู...62  ธนวัฒน์  คงยศ27 ก.ค. 2557
2557070700002  ประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยคร...57  ธนวัฒน์  คงยศ07 ก.ค. 2557
2557060900002  นิเทศงานนักศึกษา ร้านยา boot 3 ที่ใน สมุ...118  ธนวัฒน์  คงยศ09 มิ.ย. 2557
2557051900002  การปฏิรูปการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาว...66  ธนวัฒน์  คงยศ19 พ.ค. 2557
2557031200005  นิเทศงานนักศึกษา จังหวัด ศรีสะเกษ สุริน...67  ธนวัฒน์  คงยศ12 มี.ค. 2557
2557031200004  คุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม OSPE 2/2...62  ธนวัฒน์  คงยศ12 มี.ค. 2557
2557021000001  กรรมการเปิดข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรร...77  ธนวัฒน์  คงยศ10 ก.พ. 2557
2557011700005  100 ปี เภสัชกรรมไทย 83  ธนวัฒน์  คงยศ17 ม.ค. 2557
2556110400002  อบรมการศึกษาต่อต่างประเทส 87  ธนวัฒน์  คงยศ04 พ.ย. 2556
2556110400001  กิจกรรม Kick off “Change Management” การ...65  ธนวัฒน์  คงยศ04 พ.ย. 2556
2556071500002  แนวทางกระบวนการจัดสอบความรู้เภสัชกรรม84  ธนวัฒน์  คงยศ15 ก.ค. 2556
2556071100003  Pharmacotherapy of common interesting di...125  ธนวัฒน์  คงยศ11 ก.ค. 2556
2556030300001  การคุมสอบ OSPE 95  ธนวัฒน์  คงยศ03 มี.ค. 2556
2556020500002  การคุมสอบและการดูแลนักศึกษา ในการสอบใบปร...98  ธนวัฒน์  คงยศ05 ก.พ. 2556
2555110500002  นิเทศงานนักศึกษา ร้านยาเภสัชชุมชน 2 ฟาซิ...101  ธนวัฒน์  คงยศ05 พ.ย. 2555
2555101800002  เภสัชสัมพันธ์ 25 12-18 ตุลาคม 2555133  ธนวัฒน์  คงยศ18 ต.ค. 2555
2555101100001  นิเทศงาน สตูล และ ควนขนุน101  ธนวัฒน์  คงยศ11 ต.ค. 2555
2555092400004  ประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชนกับการไช้...103  ธนวัฒน์  คงยศ24 ก.ย. 2555
2555092400001  ประชุมสัญจรเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการส...92  ธนวัฒน์  คงยศ24 ก.ย. 2555
2555081500004  การอบรมผู้ป่วยจำลอง 127  ธนวัฒน์  คงยศ15 ส.ค. 2555
2555052500003  ดูงานการผลิต ปี 4 100  ธนวัฒน์  คงยศ25 พ.ค. 2555
2555052500002  นิเทศงานนักศึกษา ปี 3 และ ปี 4 ประจำ ปี ...104  ธนวัฒน์  คงยศ25 พ.ค. 2555
2555040200001  เรื่อง Trend in Infectious Diseases Phar...197  ธนวัฒน์  คงยศ02 เม.ย. 2555
2555031900004  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์กับเภ...117  ธนวัฒน์  คงยศ19 มี.ค. 2555
2555030600001  เข้าคุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมครั้งท...117  ธนวัฒน์  คงยศ06 มี.ค. 2555
2555020600001  การศึกษาดูงานการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชก...122  ธนวัฒน์  คงยศ06 ก.พ. 2555
2554102900002  นิเทศงานนักศึกษา โรงพยาบาลสตูล 148  ธนวัฒน์  คงยศ29 ต.ค. 2554
2554102900001  นิเทศงานนักศึกษา 112  ธนวัฒน์  คงยศ29 ต.ค. 2554
2554101400003  นิเทศงานผลิต โรงพยาบาลอุดรธานี 120  ธนวัฒน์  คงยศ14 ต.ค. 2554
2554101400002  งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ 133  ธนวัฒน์  คงยศ14 ต.ค. 2554
2556030400007  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...198  วิชิต  โนสูงเนิน04 มี.ค. 2556
2556020400002  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...161  วิชิต  โนสูงเนิน04 ก.พ. 2556
2555121800001  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...139  วิชิต  โนสูงเนิน18 ธ.ค. 2555
2555110500001  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...163  วิชิต  โนสูงเนิน05 พ.ย. 2555
2555092400005  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสั...193  วิชิต  โนสูงเนิน24 ก.ย. 2555
2555092400002  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...178  วิชิต  โนสูงเนิน24 ก.ย. 2555
2555082900002  International Symposium on Bioequivalenc...221  วิชิต  โนสูงเนิน29 ส.ค. 2555
2555082900001  การจัดทำ(ร่าง)ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาบุคลา...124  วิชิต  โนสูงเนิน29 ส.ค. 2555
2555080600001  การศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านย...126  วิชิต  โนสูงเนิน06 ส.ค. 2555
2555071700002  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานกา...218  วิชิต  โนสูงเนิน17 ก.ค. 2555
2555050900002  การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุ...151  วิชิต  โนสูงเนิน09 พ.ค. 2555
2555042400001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเ...276  วิชิต  โนสูงเนิน24 เม.ย. 2555
2555041000001  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการต่อ...205  วิชิต  โนสูงเนิน10 เม.ย. 2555
2555040200003  การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุ...210  วิชิต  โนสูงเนิน02 เม.ย. 2555
2555031900003  การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุ...108  วิชิต  โนสูงเนิน19 มี.ค. 2555
2555031900002  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...161  วิชิต  โนสูงเนิน19 มี.ค. 2555
2555030100003  การชี้แจงการเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพก...118  วิชิต  โนสูงเนิน01 มี.ค. 2555
2555030100002  การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุ...113  วิชิต  โนสูงเนิน01 มี.ค. 2555
2555021600001  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...166  วิชิต  โนสูงเนิน16 ก.พ. 2555
2555020600002  "2011 Franco-Thai Symposium"106  วิชิต  โนสูงเนิน06 ก.พ. 2555
2555011800001  ประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิร...230  วิชิต  โนสูงเนิน18 ม.ค. 2555
2555011100002  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานกา...147  วิชิต  โนสูงเนิน11 ม.ค. 2555
2555010600001  กระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัชจลนศาสต...162  วิชิต  โนสูงเนิน06 ม.ค. 2555
2554121600001  การประชุมคณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุ...144  วิชิต  โนสูงเนิน16 ธ.ค. 2554
2554121300004  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงา...250  วิชิต  โนสูงเนิน13 ธ.ค. 2554
2554112200001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม...138  วิชิต  โนสูงเนิน22 พ.ย. 2554
2554072500001  โครงการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใ...535  วิชิต  โนสูงเนิน25 ก.ค. 2554
2561122300001  Biologics Workshop: From Bench to Bedsid...3  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์23 ธ.ค. 2561
2561070900001  วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมแล...20  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์09 ก.ค. 2561
2561012900004  International Conference and Exhibition ...25  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์29 ม.ค. 2561
2557080400001  การเข้าสู่ AEC กับการจดสิทธิบัตรจากงานวิ...64  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์04 ส.ค. 2557
2557080100002  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท45  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์01 ส.ค. 2557
2557050800002  The 3rd Current Drug Development Interna...55  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์08 พ.ค. 2557
2556110500003  นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ75  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์05 พ.ย. 2556
2556102900002  การแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย...73  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์29 ต.ค. 2556
2556082700001  International Conference on Nutrition an...120  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์27 ส.ค. 2556
2556080200001  Aseal Life Sciences Conference and Exhib...113  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์02 ส.ค. 2556
2556052900002  ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ ครั้งท...101  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์29 พ.ค. 2556
2556052000006  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมก่อ...70  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์20 พ.ค. 2556
2556020700001  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ไปสอบใบประกอบวิชาช...133  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์07 ก.พ. 2556
2560052900001  Updated national medical Education Accre...27  พรรษมนตร์  พาลี29 พ.ค. 2560
2555091000001  การใช้เห็ดเป็นยาในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโร...110  พรรษมนตร์  พาลี10 ก.ย. 2555
2555030100001  ศึกษาดูพันธุ์พืชสมุนไพร120  พรรษมนตร์  พาลี01 มี.ค. 2555
2554082900002  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึ...156  พรรษมนตร์  พาลี29 ส.ค. 2554
2561042000003  ศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษา ที่โรงงานผลิตย14  ชุติมา  จันทรัตน์20 เม.ย. 2561
2559071500003  การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับย...55  ชุติมา  จันทรัตน์15 ก.ค. 2559
2559053100001  แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Goo...61  ชุติมา  จันทรัตน์31 พ.ค. 2559
2559020400002  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...38  ชุติมา  จันทรัตน์04 ก.พ. 2559
2558091500003  6th APS International PharmSci conferenc...53  ชุติมา  จันทรัตน์15 ก.ย. 2558
2558081000001  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ...103  ชุติมา  จันทรัตน์10 ส.ค. 2558
2558070200001  ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA175  ชุติมา  จันทรัตน์02 ก.ค. 2558
2557090100001  The 5th Asia Pacific Pharmacy Education ...49  ชุติมา  จันทรัตน์01 ก.ย. 2557
2557070300004  การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจั...68  ชุติมา  จันทรัตน์03 ก.ค. 2557
2557062000003  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพ...65  ชุติมา  จันทรัตน์20 มิ.ย. 2557
2557031700002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา ปี ...55  ชุติมา  จันทรัตน์17 มี.ค. 2557
2557011700003  การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ....66  ชุติมา  จันทรัตน์17 ม.ค. 2557
2556082100001  The 4th International Conference on Nutr...90  ชุติมา  จันทรัตน์21 ส.ค. 2556
2556020600001  การคุมสอบและการดูแลนักศึกษา ในการสอบใบปร...100  ชุติมา  จันทรัตน์06 ก.พ. 2556
2555101500001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โรงงานยาและ...114  ชุติมา  จันทรัตน์15 ต.ค. 2555
2555082400001  International Symposium on Bioequivalenc...177  ชุติมา  จันทรัตน์24 ส.ค. 2555
2555051100005  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม...102  ชุติมา  จันทรัตน์11 พ.ค. 2555
2555051100004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม...136  ชุติมา  จันทรัตน์11 พ.ค. 2555
2554110700002  นิเทศงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โร...119  ชุติมา  จันทรัตน์07 พ.ย. 2554
2554110700001  นิเทศงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โร...110  ชุติมา  จันทรัตน์07 พ.ย. 2554
2556030400003  สังเกตการณ์การสอบใบประกอบวิชาชีพรอบ OSPE87  ขนิษฐา  ชิตเพชร04 มี.ค. 2556
2555081500002  การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสต...138  ขนิษฐา  ชิตเพชร15 ส.ค. 2555
2555031200001  การประชุมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภา...106  ขนิษฐา  ชิตเพชร12 มี.ค. 2555
2554110900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6 รพ....148  ขนิษฐา  ชิตเพชร09 พ.ย. 2554
2554110800001  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6126  ขนิษฐา  ชิตเพชร08 พ.ย. 2554
2554100300001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ128  ขนิษฐา  ชิตเพชร03 ต.ค. 2554
2554090900004  การขับเคลื่อนระบบยาและภารกิจร่วม กพย.และ...150  ขนิษฐา  ชิตเพชร09 ก.ย. 2554
2559070700001  การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ 58  ธิดา  โสตถิโยธิน07 ก.ค. 2559
2559060300002  การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ และการฝึกปฏิบั...60  ธิดา  โสตถิโยธิน03 มิ.ย. 2559
2559042700003  การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2...66  ธิดา  โสตถิโยธิน27 เม.ย. 2559
2558092800003  6 th international Conference on Healthc...50  ธิดา  โสตถิโยธิน28 ก.ย. 2558
2558022600004  สัมมนาแหล่งฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชี...58  ธิดา  โสตถิโยธิน26 ก.พ. 2558
2557101600002  25th Federation of Asian Pharmaceutical ...77  ธิดา  โสตถิโยธิน16 ต.ค. 2557
2557101600001  The 2nd International Global Health Foru...84  ธิดา  โสตถิโยธิน16 ต.ค. 2557
2557091500002  ประชุมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการวิจั...75  ธิดา  โสตถิโยธิน15 ก.ย. 2557
2557091500001  ประชุมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการวิจั...181  ธิดา  โสตถิโยธิน15 ก.ย. 2557
2557050600003  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลัด 0 และ ...55  ธิดา  โสตถิโยธิน06 พ.ค. 2557
2557040100001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลัด 0 67  ธิดา  โสตถิโยธิน01 เม.ย. 2557
2556110500001  ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอ"ทิศทางและอนาค...85  ธิดา  โสตถิโยธิน05 พ.ย. 2556
2556101500002  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมสมัชชาเ...86  ธิดา  โสตถิโยธิน15 ต.ค. 2556
2556101500001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ...90  ธิดา  โสตถิโยธิน15 ต.ค. 2556
2556092300001  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการระบบ...73  ธิดา  โสตถิโยธิน23 ก.ย. 2556
2556091000002  แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านเภสัชกรรมปฐมภูม79  ธิดา  โสตถิโยธิน10 ก.ย. 2556
2556091000001  Wold Conference on Helath74  ธิดา  โสตถิโยธิน10 ก.ย. 2556
2556080900001  จัดสรรแหล่งฝึกและเตรียมการฝึกปฏิบัติงานว...69  ธิดา  โสตถิโยธิน09 ส.ค. 2556
2556022000002  ประชุมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรม...152  ธิดา  โสตถิโยธิน20 ก.พ. 2556
2555102600003  โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรม...101  ธิดา  โสตถิโยธิน26 ต.ค. 2555
2555102600002  ประชุมคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภ...91  ธิดา  โสตถิโยธิน26 ต.ค. 2555
2555102600001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ90  ธิดา  โสตถิโยธิน26 ต.ค. 2555
2555081400001  เภสัชกรไทยกับการก้าวสู่ AEC228  ธิดา  โสตถิโยธิน14 ส.ค. 2555
2555051400002  การใช้ spss เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น...102  ธิดา  โสตถิโยธิน14 พ.ค. 2555
2555051400001  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ138  ธิดา  โสตถิโยธิน14 พ.ค. 2555
2555042600001  การพัฒนาระบบยาจากบทเรียนยาซูโดฯ110  ธิดา  โสตถิโยธิน26 เม.ย. 2555
2555042000002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...120  ธิดา  โสตถิโยธิน20 เม.ย. 2555
2555042000001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ114  ธิดา  โสตถิโยธิน20 เม.ย. 2555
2555032800001  การนำเสนอแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพ...134  ธิดา  โสตถิโยธิน28 มี.ค. 2555
2555020800001  การประเมินการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตล...156  ธิดา  โสตถิโยธิน08 ก.พ. 2555
2554112100002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ140  ธิดา  โสตถิโยธิน21 พ.ย. 2554
2554112100001  การนิเทศการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6127  ธิดา  โสตถิโยธิน21 พ.ย. 2554
2554110800004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4111  ธิดา  โสตถิโยธิน08 พ.ย. 2554
2554110800003  นิเทศการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ 6205  ธิดา  โสตถิโยธิน08 พ.ย. 2554
2554110800002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6151  ธิดา  โสตถิโยธิน08 พ.ย. 2554
2554090900001  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่...150  ธิดา  โสตถิโยธิน09 ก.ย. 2554
2554081600001  การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวั...190  ธิดา  โสตถิโยธิน16 ส.ค. 2554
2561040200002  ยาชีววัตถุคล้ายคลึง17  อภิชาต  อธิไภริน02 เม.ย. 2561
2560050200004  แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา23  อภิชาต  อธิไภริน02 พ.ค. 2560
2560031600001  International Symposium on Drug Delivry ...22  อภิชาต  อธิไภริน16 มี.ค. 2560
2560030600003  ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพที่บริษัท ยูนิ...22  อภิชาต  อธิไภริน06 มี.ค. 2560
2559120600002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชอุตสาหการ ณ บร...42  อภิชาต  อธิไภริน06 ธ.ค. 2559
2559112700001  Metagenomics Analysis Workshop 201634  อภิชาต  อธิไภริน27 พ.ย. 2559
2559091400002  การประชุมระดมสมองเพื่อการวิจัยยา/ต่อยอดเ...57  อภิชาต  อธิไภริน14 ก.ย. 2559
2559091400001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภ...52  อภิชาต  อธิไภริน14 ก.ย. 2559
2559081900001  นิเทศการฝึกงานเภสัชอุตสาหกรรม46  อภิชาต  อธิไภริน19 ส.ค. 2559
2559080800002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...54  อภิชาต  อธิไภริน08 ส.ค. 2559
2559080100001  นิเทศการฝึกงาน52  อภิชาต  อธิไภริน01 ส.ค. 2559
2559072400003  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม51  อภิชาต  อธิไภริน24 ก.ค. 2559
2559072000002  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ47  อภิชาต  อธิไภริน20 ก.ค. 2559
2559062800002  กรอบการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบ...67  อภิชาต  อธิไภริน28 มิ.ย. 2559
2559060500002  The 4th Current Drug Development Intern...60  อภิชาต  อธิไภริน05 มิ.ย. 2559
2559022900002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...41  อภิชาต  อธิไภริน29 ก.พ. 2559
2558122000001  แอคติโนมัยสีทส์ : ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติแล...54  อภิชาต  อธิไภริน20 ธ.ค. 2558
2558120500001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานภาคบั...45  อภิชาต  อธิไภริน05 ธ.ค. 2558
2558112800001  The Asian Federation for Pharmaceutical ...47  อภิชาต  อธิไภริน28 พ.ย. 2558
2558091400002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...41  อภิชาต  อธิไภริน14 ก.ย. 2558
2558081300003  ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ...78  อภิชาต  อธิไภริน13 ส.ค. 2558
2558080400007  นิเทศงานนักศึกษาที่โรงพยาบาลเขาชัยสน โรง...71  อภิชาต  อธิไภริน04 ส.ค. 2558
2558072800002  นิเทศงานนักศึกษาที่โรงพยาบาลพัทลุง ร้านย...84  อภิชาต  อธิไภริน28 ก.ค. 2558
2558072200001  ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูงมุ่งพัฒนาอ...67  อภิชาต  อธิไภริน22 ก.ค. 2558
2558071000002  การประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 747  อภิชาต  อธิไภริน10 ก.ค. 2558
2558062900003  การประชุมคณะอำนวยการและอนุกรรมการฝ่ายต่า...40  อภิชาต  อธิไภริน29 มิ.ย. 2558
2558060300001  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการ...60  อภิชาต  อธิไภริน03 มิ.ย. 2558
2558030300005  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...56  อภิชาต  อธิไภริน03 มี.ค. 2558
2558012200001  การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง...99  อภิชาต  อธิไภริน22 ม.ค. 2558
2557121400001  การประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิ...58  อภิชาต  อธิไภริน14 ธ.ค. 2557
2557102700001  นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว47  อภิชาต  อธิไภริน27 ต.ค. 2557
2557091800001  การตรวจองค์ประกอบในอาหารและยาด้วยเทคนิค ...83  อภิชาต  อธิไภริน18 ก.ย. 2557
2557081700002  การศึกษาดูงานทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา62  อภิชาต  อธิไภริน17 ส.ค. 2557
2557081700001  การประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภ...56  อภิชาต  อธิไภริน17 ส.ค. 2557
2557072000001  ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการป้องกัน-รักษา แ...70  อภิชาต  อธิไภริน20 ก.ค. 2557
2557070300002  งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณืวิจั...55  อภิชาต  อธิไภริน03 ก.ค. 2557
2557070200002  การเข้าสู่ AEC กับการจดสิทธิบัตรจากงานวิ...88  อภิชาต  อธิไภริน02 ก.ค. 2557
2557052900004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาส...71  อภิชาต  อธิไภริน29 พ.ค. 2557
2557052900003  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาส...83  อภิชาต  อธิไภริน29 พ.ค. 2557
2557051900001  การปฏิรูปการศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาวิ...79  อภิชาต  อธิไภริน19 พ.ค. 2557
2557030300001  การประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกงานภาคบังคับ72  อภิชาต  อธิไภริน03 มี.ค. 2557
2556101700001  ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...76  อภิชาต  อธิไภริน17 ต.ค. 2556
2556071500001  แนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้น...133  อภิชาต  อธิไภริน15 ก.ค. 2556
2556062900001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภ...102  อภิชาต  อธิไภริน29 มิ.ย. 2556
2556060200001  International Training Course on Drug De...157  อภิชาต  อธิไภริน02 มิ.ย. 2556
2556052900004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...136  อภิชาต  อธิไภริน29 พ.ค. 2556
2556052100006  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...70  อภิชาต  อธิไภริน21 พ.ค. 2556
2556052100005  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...86  อภิชาต  อธิไภริน21 พ.ค. 2556
2556052100004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...95  อภิชาต  อธิไภริน21 พ.ค. 2556
2556052000008  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...78  อภิชาต  อธิไภริน20 พ.ค. 2556
2556011500001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...82  อภิชาต  อธิไภริน15 ม.ค. 2556
2555120500001  The 7th Princess Chulabhorn Internationa...95  อภิชาต  อธิไภริน05 ธ.ค. 2555
2555112600001  สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัต...96  อภิชาต  อธิไภริน26 พ.ย. 2555
2555103100003  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัตงานวิชาชีพภา...104  อภิชาต  อธิไภริน31 ต.ค. 2555
2555070200002  การประชุมคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...114  อภิชาต  อธิไภริน02 ก.ค. 2555
2555060800001  The 2nd ASEAN - USP Scientific Symposium118  อภิชาต  อธิไภริน08 มิ.ย. 2555
2555051700003  โครงสร้างกลุ่มความเชี่ยวชาญและผลึกกำลังน...79  อภิชาต  อธิไภริน17 พ.ค. 2555
2555051700002  การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมเพื่อพัฒ...109  อภิชาต  อธิไภริน17 พ.ค. 2555
2555050900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...153  อภิชาต  อธิไภริน09 พ.ค. 2555
2555043000002  เตรียมความพร้อมโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัช...99  อภิชาต  อธิไภริน30 เม.ย. 2555
2555043000001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...128  อภิชาต  อธิไภริน30 เม.ย. 2555
2555030200001  QA & KM to the ASEAN society92  อภิชาต  อธิไภริน02 มี.ค. 2555
2555020600003  การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ...107  อภิชาต  อธิไภริน06 ก.พ. 2555
2555011700001  ประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้และงานว...116  อภิชาต  อธิไภริน17 ม.ค. 2555
2554090100001  การทำ MOU ระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มว...169  อภิชาต  อธิไภริน01 ก.ย. 2554
2554072500003  แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ222  อภิชาต  อธิไภริน25 ก.ค. 2554
2554072200001  แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับก...142  อภิชาต  อธิไภริน22 ก.ค. 2554
2554071900001  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมิ...171  อภิชาต  อธิไภริน19 ก.ค. 2554
2555120300002  การประชุมใหญ่ประจำปี 2555 สมาคมเภสัชกรรม...83  นิธิรา  ฉิมแก้ว03 ธ.ค. 2555
2555062500003  การประชุมเพื่อหารือการตกลง MOU ของสำนักว...115  นิธิรา  ฉิมแก้ว25 มิ.ย. 2555
2555062500002  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3, 5124  นิธิรา  ฉิมแก้ว25 มิ.ย. 2555
2555051500001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษา...92  นิธิรา  ฉิมแก้ว15 พ.ค. 2555
2554111100001  การประชุมหารือเรื่องการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ...135  นิธิรา  ฉิมแก้ว11 พ.ย. 2554
2554101000002  ร่วมกันร่างคู่มือฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรมเ...186  สุรวุฒิ  สุวรรณประทีป10 ต.ค. 2554
2554101000001  อบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการให้คำปรึกษา ...142  สุรวุฒิ  สุวรรณประทีป10 ต.ค. 2554
2561060400001  "Smart Exercise- Smart Life" (ฉลาดออกกำล...19  อลิสา  สุวัณณปุระ04 มิ.ย. 2561
2560073100003  การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื...21  อลิสา  สุวัณณปุระ31 ก.ค. 2560
2560070600001  Advanced IACUC training and current issu...23  อลิสา  สุวัณณปุระ06 ก.ค. 2560
2560022200001  บทบาทและหน้าที่ของ คกส. ปัญหาอุปสรรคและก...24  อลิสา  สุวัณณปุระ22 ก.พ. 2560
2559082900001  Currents Issue in Laboratory Animal Rese...68  อลิสา  สุวัณณปุระ29 ส.ค. 2559
2559080100002  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท.44  อลิสา  สุวัณณปุระ01 ส.ค. 2559
2559070400002  การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ47  อลิสา  สุวัณณปุระ04 ก.ค. 2559
2559010800002  The 8th Federation of Asian and Oceanian...39  อลิสา  สุวัณณปุระ08 ม.ค. 2559
2559010800001  การอบรมการขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องาน...41  อลิสา  สุวัณณปุระ08 ม.ค. 2559
2558091800002  Instutional Animal Care and Use Committe...45  อลิสา  สุวัณณปุระ18 ก.ย. 2558
2558081000002  “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาส...58  อลิสา  สุวัณณปุระ10 ส.ค. 2558
2557111000001  ประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที...43  อลิสา  สุวัณณปุระ10 พ.ย. 2557
2557093000001  ประชุมวิพากษ์แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบ...57  อลิสา  สุวัณณปุระ30 ก.ย. 2557
2557082500001  กลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ...42  อลิสา  สุวัณณปุระ25 ส.ค. 2557
2557052900006  การนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนั...68  อลิสา  สุวัณณปุระ29 พ.ค. 2557
2557052900005  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเ...64  อลิสา  สุวัณณปุระ29 พ.ค. 2557
2555110900001  การนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ117  อลิสา  สุวัณณปุระ09 พ.ย. 2555
2555101500002  การนิเทศนักศึกษารายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชา...91  อลิสา  สุวัณณปุระ15 ต.ค. 2555
2555051100003  การนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนั...108  อลิสา  สุวัณณปุระ11 พ.ค. 2555
2555032200001  เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อขอ...150  อลิสา  สุวัณณปุระ22 มี.ค. 2555
2554110700003  การนิเทศในรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6109  อลิสา  สุวัณณปุระ07 พ.ย. 2554
2554101700001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ174  อลิสา  สุวัณณปุระ17 ต.ค. 2554
2561040400002  “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ…ประเทศไทย 4.0”20  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล04 เม.ย. 2561
2560070900002  การจัดทำร่างหลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพร และ...17  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล09 ก.ค. 2560
2560070900001  การอบรมผู้ขอรับใบอนุยาตใช้สัตว์เพื่องานท...18  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล09 ก.ค. 2560
2560040900001  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานผู...22  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล09 เม.ย. 2560
2560022800001  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานผู...23  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล28 ก.พ. 2560
2559123000001  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานผู...31  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล30 ธ.ค. 2559
2559091600002  การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทย พ.ศ. 25540  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล16 ก.ย. 2559
2559091600001  การพัฒนางานวิจัยสมุนไพรด้วยแสงซินโครตรอน46  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล16 ก.ย. 2559
2559081900002  งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย...61  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล19 ส.ค. 2559
2559081500004  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานวิ...51  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล15 ส.ค. 2559
2559042800003  คุมสอบใบประกอบโรคศิลป์ เภสัช - OSPE 64  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล28 เม.ย. 2559
2559041700001  the 136th Annual meeting of the Pharmace...71  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล17 เม.ย. 2559
2558080400008  ประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 773  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล04 ส.ค. 2558
2558072200003  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานวิ...56  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล22 ก.ค. 2558
2558062500001  ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ส...53  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล25 มิ.ย. 2558
2558043000001  การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ แ...71  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล30 เม.ย. 2558
2558032500001  Basic Cell culture techniques 53  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล25 มี.ค. 2558
2557053000002  Botanical Safety Assesment of Cosmetic P...54  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล30 พ.ค. 2557
2557053000001  The 3rd Current Drug Development Interna...152  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล30 พ.ค. 2557
2557042900001  การอบรม เรื่อง การระบุชนิดของพืช48  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล29 เม.ย. 2557
2557032000001  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในก...59  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล20 มี.ค. 2557
2556091600001  ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...73  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล16 ก.ย. 2556
2556060300001  Drug Development and Neglected Tropical ...180  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล03 มิ.ย. 2556
2556052900003  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกร...131  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล29 พ.ค. 2556
2556052100003  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกร...82  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล21 พ.ค. 2556
2556052100002  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกปฏิบัติงานวิช...67  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล21 พ.ค. 2556
2556052100001  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกร...69  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล21 พ.ค. 2556
2556052000010  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกงาน และติดต่อ...84  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล20 พ.ค. 2556
2556052000009  กรรมการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม แ...77  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล20 พ.ค. 2556
2555121200004  โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่...102  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล12 ธ.ค. 2555
2555121200003  The 7th Princess Chulabhorn Internationa...106  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล12 ธ.ค. 2555
2555111600001  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกปฏิบัติงานวิช...173  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล16 พ.ย. 2555
2555111000001  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกปฏิบัติงานวิช...252  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล10 พ.ย. 2555
2555102900002  ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Good practic...93  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล29 ต.ค. 2555
2555101200002  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในก...262  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล12 ต.ค. 2555
2555101200001  การประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย สกว. โครงการ...133  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล12 ต.ค. 2555
2555090300001  การวิจัยค้นคว้าพัฒนายา เครือข่าย และยุทธ...665  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล03 ก.ย. 2555
2555060800002  The 2nd ASEAN - USP Scientific Symposium...276  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล08 มิ.ย. 2555
2555051700001  สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 255...100  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล17 พ.ค. 2555
2555051000004  สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้ารับเป็นนักศึกษา...107  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล10 พ.ค. 2555
2555051000003  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกร...109  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล10 พ.ค. 2555
2555051000002  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกร...117  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล10 พ.ค. 2555
2555051000001  นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ในกิจกรรมเตรี...313  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล10 พ.ค. 2555
2559061000003  นิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมข...56  บุหลัน  อุดมศรี10 มิ.ย. 2559
2559042600002  คุมสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2559 (OSPE)64  บุหลัน  อุดมศรี26 เม.ย. 2559
2558111900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม39  บุหลัน  อุดมศรี19 พ.ย. 2558
2558060900001  นิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศ...69  บุหลัน  อุดมศรี09 มิ.ย. 2558
2558022500002  การจัดการศึกษาภาคสนามระดับ ป.ตรี (โครงกา...235  บุหลัน  อุดมศรี25 ก.พ. 2558
2557091700002  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานวิ...104  บุหลัน  อุดมศรี17 ก.ย. 2557
2557070400001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมอายุ...73  บุหลัน  อุดมศรี04 ก.ค. 2557
2557062500003  นำเสนอฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ...86  บุหลัน  อุดมศรี25 มิ.ย. 2557
2557042300001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของ...57  บุหลัน  อุดมศรี23 เม.ย. 2557
2557032700002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและ...77  บุหลัน  อุดมศรี27 มี.ค. 2557
2557032700001  สรุปผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบของนิสิตนัก...113  บุหลัน  อุดมศรี27 มี.ค. 2557
2557031100002  “การพัฒนาภาวะผู้นําในการ จัดการ...83  บุหลัน  อุดมศรี11 มี.ค. 2557
2556122500001  สัมนาการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ114  บุหลัน  อุดมศรี25 ธ.ค. 2556
2556102100001  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ฉลองครบรอ...309  บุหลัน  อุดมศรี21 ต.ค. 2556
2556093000001  การสัมนา99  บุหลัน  อุดมศรี30 ก.ย. 2556
2556052000001  ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สนภท. 78  บุหลัน  อุดมศรี20 พ.ค. 2556
2556030400002  คุมสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2556 (OSPE)105  บุหลัน  อุดมศรี04 มี.ค. 2556
2555102200003  ควบคุมนักศึกษาไปงานกีฬาเภสัชสัมพันธิ์99  บุหลัน  อุดมศรี22 ต.ค. 2555
2555081500001  การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวั...172  บุหลัน  อุดมศรี15 ส.ค. 2555
2555071800001  โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งในการปฏิบัต...195  บุหลัน  อุดมศรี18 ก.ค. 2555
2555050100002  นิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ นศ. ชั้นปีที่...136  บุหลัน  อุดมศรี01 พ.ค. 2555
2555050100001  นิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ นศ. ชั้นปีที่...140  บุหลัน  อุดมศรี01 พ.ค. 2555
2555031900001  Pharmacotherapy Guidelines: Review & Upd...198  บุหลัน  อุดมศรี19 มี.ค. 2555
2554101400005  นิเทศงานแหล่งฝึก137  บุหลัน  อุดมศรี14 ต.ค. 2554
2554101400004  ควบคุมนักศึกษาไปงานกีฬาเภสัชสัมพันธิ์148  บุหลัน  อุดมศรี14 ต.ค. 2554
2555100200001  Atomic Force Microscope in nano-scale Re...95  วราศรี  แสงกระจ่าง02 ต.ค. 2555
2557031000002  กรรมการคุมสอบ OSPE สภาเภสัชกรรม 63  ปิ่นวดี  ฆังฆะ10 มี.ค. 2557
2556030400004  กรรมการคุมสอบ OSPE สภาเภสัชกรรม 93  ปิ่นวดี  ฆังฆะ04 มี.ค. 2556
2556012800001  Contemporary reviews in Pharmacotherapy ...102  ปิ่นวดี  ฆังฆะ28 ม.ค. 2556
2555052500001  นิเทศผลการฝึกปฏิบัติงานของนศภ.ชั้นปีที่3100  ปิ่นวดี  ฆังฆะ25 พ.ค. 2555
2555032100001  Pharmacotherapy guideline: Review & Upda...143  ปิ่นวดี  ฆังฆะ21 มี.ค. 2555
2560121300001  การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบ...22  สุนิสา  มีเสน13 ธ.ค. 2560
2560062600002  Clinical Decision making for Pharmacist18  สุนิสา  มีเสน26 มิ.ย. 2560
2560051600001  โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์16  สุนิสา  มีเสน16 พ.ค. 2560
2556082700002  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” ในหัวข้อว...70  สุนิสา  มีเสน27 ส.ค. 2556
2555100300001  Atomic Force Microscope in Nano-Scale Re...99  สุนิสา  มีเสน03 ต.ค. 2555
2560060900001  ประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ19  อังคณา  ช่วยชัย09 มิ.ย. 2560
2560050500001  โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์13  อังคณา  ช่วยชัย05 พ.ค. 2560
2560032300001  ประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา...43  อังคณา  ช่วยชัย23 มี.ค. 2560
2560012600001  Applied Clinical Statistic Series 2017 (...29  อังคณา  ช่วยชัย26 ม.ค. 2560
2559113000001  การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ37  อังคณา  ช่วยชัย30 พ.ย. 2559
2559092800001  การอบรมระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก38  อังคณา  ช่วยชัย28 ก.ย. 2559
2559070700002  โครงการการจัดการระบบยาในโรงพยาบาลสำหรับเ...48  อังคณา  ช่วยชัย07 ก.ค. 2559
2559061900001  การออกข้อสอบประนัยเพื่อการประเมินความรู้...61  อังคณา  ช่วยชัย19 มิ.ย. 2559
2559060600002   2016 US-Thai Pharmacy School Consortium53  อังคณา  ช่วยชัย06 มิ.ย. 2559
2559060600001  เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 255959  อังคณา  ช่วยชัย06 มิ.ย. 2559
2559042400001   กรรมการคุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ...64  อังคณา  ช่วยชัย24 เม.ย. 2559
2559040400001  การประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ...56  อังคณา  ช่วยชัย04 เม.ย. 2559
2559030700003  นิเทศงาน สร้างความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกปฏิ...38  อังคณา  ช่วยชัย07 มี.ค. 2559
2559020200003  ประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา...50  อังคณา  ช่วยชัย02 ก.พ. 2559
2558101600001  นิเทศงานนักศึกษา54  อังคณา  ช่วยชัย16 ต.ค. 2558
2558060200003  Trends in Infectious Disease Pharmacothe...44  อังคณา  ช่วยชัย02 มิ.ย. 2558
2558030700001  ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในการสอบใบประกอบ...53  อังคณา  ช่วยชัย07 มี.ค. 2558
2558021300001  ประชุมคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...52  อังคณา  ช่วยชัย13 ก.พ. 2558
2557110400001  ประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟังแนวคิดการจ...53  อังคณา  ช่วยชัย04 พ.ย. 2557
2557072300002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ56  อังคณา  ช่วยชัย23 ก.ค. 2557
2557040800001  research methodology I57  อังคณา  ช่วยชัย08 เม.ย. 2557
2557031200003  กรรมการคุมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภ...80  อังคณา  ช่วยชัย12 มี.ค. 2557
2560061800001  การประชุมพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2...19  คะนึงนิตย์  ชูช่วย18 มิ.ย. 2560
2559012800004  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...46  คะนึงนิตย์  ชูช่วย28 ม.ค. 2559
2558121900003  เรื่อง โครงการแอคติโนมัยสีทส์ : ผลิตภัณฑ...41  คะนึงนิตย์  ชูช่วย19 ธ.ค. 2558
2558120600001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...35  คะนึงนิตย์  ชูช่วย06 ธ.ค. 2558
2558112900001  The Asian Federation for Pharmaceutical ...37  คะนึงนิตย์  ชูช่วย29 พ.ย. 2558
2558082600002  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามระบบห้องป...67  คะนึงนิตย์  ชูช่วย26 ส.ค. 2558
2558082600001  Pharmacy Review and Update Series 2015: ...69  คะนึงนิตย์  ชูช่วย26 ส.ค. 2558
2558081300001  การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ แ...66  คะนึงนิตย์  ชูช่วย13 ส.ค. 2558
2558051100001  Australian education on science, technol...46  คะนึงนิตย์  ชูช่วย11 พ.ค. 2558
2558021300002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...68  คะนึงนิตย์  ชูช่วย13 ก.พ. 2558
2557100900001  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...65  คะนึงนิตย์  ชูช่วย09 ต.ค. 2557
2557072800007  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม...58  คะนึงนิตย์  ชูช่วย28 ก.ค. 2557
2557072100002  การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาช...55  คะนึงนิตย์  ชูช่วย21 ก.ค. 2557
2557070300003  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม56  คะนึงนิตย์  ชูช่วย03 ก.ค. 2557
2557060900001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชอุตสาหการ63  คะนึงนิตย์  ชูช่วย09 มิ.ย. 2557
2557052700001  การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ vivarium ให...60  คะนึงนิตย์  ชูช่วย27 พ.ค. 2557
2557042400001  การนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน...57  คะนึงนิตย์  ชูช่วย24 เม.ย. 2557
2557032700005  การประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิ...55  คะนึงนิตย์  ชูช่วย27 มี.ค. 2557
2557032700004  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและ...59  คะนึงนิตย์  ชูช่วย27 มี.ค. 2557
2557032700003  การประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบขอ...55  คะนึงนิตย์  ชูช่วย27 มี.ค. 2557
2556121100001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเ...87  คะนึงนิตย์  ชูช่วย11 ธ.ค. 2556
2561071700003  ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy ...8  นมนต์  หิรัญ17 ก.ค. 2561
2561041900002  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันร่วม...16  นมนต์  หิรัญ19 เม.ย. 2561
2561040400003  การสร้างงาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustra...18  นมนต์  หิรัญ04 เม.ย. 2561
2560110600002  พื้นฐานการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีด้วยเครื่...20  นมนต์  หิรัญ06 พ.ย. 2560
2560081500003  การฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน I...20  นมนต์  หิรัญ15 ส.ค. 2560
2560052800003  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...11  นมนต์  หิรัญ28 พ.ค. 2560
2560052800002  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิ...16  นมนต์  หิรัญ28 พ.ค. 2560
2560052800001  Advance Technology for Pharmaceutical In...14  นมนต์  หิรัญ28 พ.ค. 2560
2560050200002  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา25  นมนต์  หิรัญ02 พ.ค. 2560
2560021400003  กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการบริหารคุณภาพทางเ...30  นมนต์  หิรัญ14 ก.พ. 2560
2560020800001  Pure and Applied Chemistry International...67  นมนต์  หิรัญ08 ก.พ. 2560
2559121300002  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...40  นมนต์  หิรัญ13 ธ.ค. 2559
2559110700001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกงานเภสัชกรรมอุตสาห...37  นมนต์  หิรัญ07 พ.ย. 2559
2559091300002  2nd Thailand pharmaceutical medicine con...113  นมนต์  หิรัญ13 ก.ย. 2559
2559072500006  นิเทศฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้...62  นมนต์  หิรัญ25 ก.ค. 2559
2559072500005  การฝึกอบรมทักษะทางเภสัชกรรมตามอัตลักษณ์315  นมนต์  หิรัญ25 ก.ค. 2559
2559052700001  แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Goo...60  นมนต์  หิรัญ27 พ.ค. 2559
2558112500001  10th International Conference on the Phy...40  นมนต์  หิรัญ25 พ.ย. 2558
2558091800001  Human Subject Protection Course45  นมนต์  หิรัญ18 ก.ย. 2558
2558080500003  การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 561  นมนต์  หิรัญ05 ส.ค. 2558
2558072000010  นิเทศแหล่งฝึกสายหาดใหญ่-สตูล51  นมนต์  หิรัญ20 ก.ค. 2558
2558041600002  ติดต่อประสานงานการจัดประชุมสมุนไพรเพื่อช...45  นมนต์  หิรัญ16 เม.ย. 2558
2558041600001  การประชุมกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอน ประจำป...43  นมนต์  หิรัญ16 เม.ย. 2558
2557081800001  การศึกษาดูงานทางเภสัชศาสตร์107  นมนต์  หิรัญ18 ส.ค. 2557
2557072800005  นิเทศงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1...61  นมนต์  หิรัญ28 ก.ค. 2557
2557040900002  Hands-On Workshop on PK/PD Modeling and ...68  นมนต์  หิรัญ09 เม.ย. 2557
2557031700007  ร่วมให้คำปรึกษาการทำวิจัยแก่นักศึกษาที่ห...56  นมนต์  หิรัญ17 มี.ค. 2557
2557031700006  นิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพงานคุ้มคร...62  นมนต์  หิรัญ17 มี.ค. 2557
2557031700005  ร่วมพัฒนาเกณฑ์การสืบค้นข้อมูลเพื่อประเมิ...63  นมนต์  หิรัญ17 มี.ค. 2557
2557031700003  ประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้และการประเมินคุ...62  นมนต์  หิรัญ17 มี.ค. 2557
2556103100003  กีฬาเภสัชสัมพันธ์ 68  นมนต์  หิรัญ31 ต.ค. 2556
2556103100002  3rd Conference on Innovation in Drug Del...73  นมนต์  หิรัญ31 ต.ค. 2556
2561040900002  Basic R programing and Basic Statistics ...15  ธนะวิชช์  ปานน้อย09 เม.ย. 2561
2561021200001  Essential Course for Pharmacy Practice i...17  ธนะวิชช์  ปานน้อย12 ก.พ. 2561
2560091200001  DATA WRANGLING AND DATA QUALITY16  ธนะวิชช์  ปานน้อย12 ก.ย. 2560
2560062700003  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบ...19  ธนะวิชช์  ปานน้อย27 มิ.ย. 2560
2560062700002  Clinical Decision Making 15  ธนะวิชช์  ปานน้อย27 มิ.ย. 2560
2560061900003  นิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานนศภ. ชั้นปีที่ 616  ธนะวิชช์  ปานน้อย19 มิ.ย. 2560
2560052900002  โครงการเภสัชกรเยี่ยมบ้านสู่งานวิจัย (ระย...15  ธนะวิชช์  ปานน้อย29 พ.ค. 2560
2559092300001  โครงการเยี่ยมบ้านสู่งานวิจัย52  ธนะวิชช์  ปานน้อย23 ก.ย. 2559
2559092000005  Advanced workshop on Modeling Methods fo...41  ธนะวิชช์  ปานน้อย20 ก.ย. 2559
2559092000004  ISPOR 7th Asian-Pacific Conference43  ธนะวิชช์  ปานน้อย20 ก.ย. 2559
2559072600006  การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ45  ธนะวิชช์  ปานน้อย26 ก.ค. 2559
2559072200003  Statistical Issues and Analysis for Clin...43  ธนะวิชช์  ปานน้อย22 ก.ค. 2559
2559060700013  สัมนา COP เภสัชกรรมปฐมภูมิ เขต 11 (ใต้บน53  ธนะวิชช์  ปานน้อย07 มิ.ย. 2559
2559060700012  นิเทศน์การฝึกปกิบัติงานวิชาชีพปี 654  ธนะวิชช์  ปานน้อย07 มิ.ย. 2559
2559060700011  นิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนศภ.ปี4และ51  ธนะวิชช์  ปานน้อย07 มิ.ย. 2559
2558092700001  6th International Conference on Healthca...52  ธนะวิชช์  ปานน้อย27 ก.ย. 2558
2558022600005  สัมนาแหล่งฝึกก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพ...47  ธนะวิชช์  ปานน้อย26 ก.พ. 2558
2557101600004  The 14th International Conference of Pub...59  ธนะวิชช์  ปานน้อย16 ต.ค. 2557
2557101600003  The 25th FAPA conference47  ธนะวิชช์  ปานน้อย16 ต.ค. 2557
2557082100004  ประชุมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการวิจั...52  ธนะวิชช์  ปานน้อย21 ส.ค. 2557
2557082100003  ประชุมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการวิจั...38  ธนะวิชช์  ปานน้อย21 ส.ค. 2557
2557082100002  Qualitative Methods in Primary Care Phar...46  ธนะวิชช์  ปานน้อย21 ส.ค. 2557
2557071800002  นืเทศน์ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ (...53  ธนะวิชช์  ปานน้อย18 ก.ค. 2557
2557071800001  การนิเทศน์ฝึกงาน นศภ. ปี 4 (ศศภท)47  ธนะวิชช์  ปานน้อย18 ก.ค. 2557
2557062000002  กิจกรรมนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ P...55  ธนะวิชช์  ปานน้อย20 มิ.ย. 2557
2557062000001  Survival Analysis61  ธนะวิชช์  ปานน้อย20 มิ.ย. 2557
2557060600001  ศึกษาความคาดหวังที่เป็นบรรทัดฐานของผู้ให...73  ธนะวิชช์  ปานน้อย06 มิ.ย. 2557
2557031300003  นิเทศการฝึกงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ64  ธนะวิชช์  ปานน้อย13 มี.ค. 2557
2557031300002  นิเทศการฝึกงานวิชาชีพทางเภสัชสาธารณสุข51  ธนะวิชช์  ปานน้อย13 มี.ค. 2557
2557031300001  นิเทศการฝึกงานวิชาชีพทางเภสัชสาธารณสุข 63  ธนะวิชช์  ปานน้อย13 มี.ค. 2557
2561040200001  ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar)15  สมชาย  สวัสดี02 เม.ย. 2561
2560050300001  ประชาสัมพันธืหลักสูตรบัณฑิตศึกษา23  สมชาย  สวัสดี03 พ.ค. 2560
2560031500001  International Symposium on Drug Delivery...18  สมชาย  สวัสดี15 มี.ค. 2560
2559120200001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...38  สมชาย  สวัสดี02 ธ.ค. 2559
2559110500001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกงานเภสัชกรรมอุตสาห...37  สมชาย  สวัสดี05 พ.ย. 2559
2559091300001  ประชุมระดมสมอง เรื่อง การวิจัยยา/ต่อยอดเ...40  สมชาย  สวัสดี13 ก.ย. 2559
2559081700001  นิเทศงานนักศึกษา41  สมชาย  สวัสดี17 ส.ค. 2559
2559081000001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...43  สมชาย  สวัสดี10 ส.ค. 2559
2559080800001  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน51  สมชาย  สวัสดี08 ส.ค. 2559
2559073100001  นิเทศงาน ศศภท.48  สมชาย  สวัสดี31 ก.ค. 2559
2559072400001  นิเทศงาน41  สมชาย  สวัสดี24 ก.ค. 2559
2559072000001  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานเสาวภา สภากาชา...41  สมชาย  สวัสดี20 ก.ค. 2559
2559062800001  กรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 256054  สมชาย  สวัสดี28 มิ.ย. 2559
2559060500001  The 4th Current Drug Development Interna...55  สมชาย  สวัสดี05 มิ.ย. 2559
2559053000001  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ...54  สมชาย  สวัสดี30 พ.ค. 2559
2559032900001  ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส...32  สมชาย  สวัสดี29 มี.ค. 2559
2559011700001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาส...38  สมชาย  สวัสดี17 ม.ค. 2559
2558121900001  แอคติโนมัยสีทส์ : ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติแล...52  สมชาย  สวัสดี19 ธ.ค. 2558
2558113000001  ASEAN Federation for Pharmaceutical Scie...32  สมชาย  สวัสดี30 พ.ย. 2558
2558081400001  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามระบบห้องป...47  สมชาย  สวัสดี14 ส.ค. 2558
2558080500002  นิเทศงาน51  สมชาย  สวัสดี05 ส.ค. 2558
2558080500001  นิเทศงาน59  สมชาย  สวัสดี05 ส.ค. 2558
2558072200002  ซินโครตรอนเทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอ...55  สมชาย  สวัสดี22 ก.ค. 2558
2558071000001  วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ความมั่นคงด้าน...37  สมชาย  สวัสดี10 ก.ค. 2558
2558062900002  ประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับ...43  สมชาย  สวัสดี29 มิ.ย. 2558
2558060200001  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการฝ่า...40  สมชาย  สวัสดี02 มิ.ย. 2558
2557121500001  การประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิ...58  สมชาย  สวัสดี15 ธ.ค. 2557
2557102100001  ประชุมวางแผนการวิจัยทางคลินิก41  สมชาย  สวัสดี21 ต.ค. 2557
2557072100001  ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการป้องกัน-รักษาแล...50  สมชาย  สวัสดี21 ก.ค. 2557
2557070300001  งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณืวิจั...56  สมชาย  สวัสดี03 ก.ค. 2557
2557070200001  การเข้าสู่ AEC กับการจดสิทธิบัตรจากงานวิ...49  สมชาย  สวัสดี02 ก.ค. 2557
2557052900002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์52  สมชาย  สวัสดี29 พ.ค. 2557
2557052900001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์51  สมชาย  สวัสดี29 พ.ค. 2557
2557050600001  The 3rd Current Drug Development Interna...76  สมชาย  สวัสดี06 พ.ค. 2557
2561031900001  Assessment workshop for clinical teacher18  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 มี.ค. 2561
2561012900001  งานประชุมวิชาการ International Conferenc...24  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว29 ม.ค. 2561
2560080900001  5th International conference on pharmace...19  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว09 ส.ค. 2560
2560031600002  การอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องาน...23  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว16 มี.ค. 2560
2559122100003  การอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด...26  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว21 ธ.ค. 2559
2559072900003  นิเทศการฝึกงาน ที่ร้านคลินิกยา มอ ออ ร้...45  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว29 ก.ค. 2559
2559072900002  นิเทศฝึกงาน ที่ รพ.ห้วยยอด และ รพ.กันตัง41  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว29 ก.ค. 2559
2559071500001  Excellence in English communication: A p...54  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว15 ก.ค. 2559
2559062400001  นิเทศการฝึกงาน55  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว24 มิ.ย. 2559
2559060700007  The 4th Current Drug Development Interna...55  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว07 มิ.ย. 2559
2559051700001  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิท...55  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว17 พ.ค. 2559
2558091500001  From regulation to cosmetic products in ...53  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว15 ก.ย. 2558
2557111100002  In Cosmetics Asia 201457  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว11 พ.ย. 2557
2557091900010  งานเพิ่มผล คนเป็นสุข สนุกกับทีม72  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900009  การนิเทศและการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชา...59  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900008  สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน54  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900007  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการเขียน การผ...49  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900006  อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึก...59  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900005  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ร้านห...54  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900004  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่โรงพย...47  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900003  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ร้านย...57  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900002  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่สาธาร...51  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2557091900001  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่โรงพย...49  น้ำฟ้า  เสริมแก้ว19 ก.ย. 2557
2561013100003  การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อการวัดและประเมิ...18  ธิพาพรรณ  พลายด้วง31 ม.ค. 2561
2561013100002  International Conference and Exhibition ...20  ธิพาพรรณ  พลายด้วง31 ม.ค. 2561
2560071100003  การพัฒนาและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนข...20  ธิพาพรรณ  พลายด้วง11 ก.ค. 2560
2560031600003  การอบรมผู้ขออนุญาติใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน...21  ธิพาพรรณ  พลายด้วง16 มี.ค. 2560
2559122100004  หลักสูตรพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านจริย...26  ธิพาพรรณ  พลายด้วง21 ธ.ค. 2559
2559080200003  การนิเทศการปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท.46  ธิพาพรรณ  พลายด้วง02 ส.ค. 2559
2559071500002  Excellence in English communication: A p...46  ธิพาพรรณ  พลายด้วง15 ก.ค. 2559
2559070400001  การนิเทศแหล่งฝึกงานเชิงวิชาชีพ ศศภท.52  ธิพาพรรณ  พลายด้วง04 ก.ค. 2559
2559060700008  The 4th Drug Development International C...60  ธิพาพรรณ  พลายด้วง07 มิ.ย. 2559
2559042700002  ร่วมเป็นกรรมการเปิดข้อสอบ MCQ สภาเภสัชกร...68  ธิพาพรรณ  พลายด้วง27 เม.ย. 2559
2559042700001  ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบปฏิบัติ OSPE สภาเภส...62  ธิพาพรรณ  พลายด้วง27 เม.ย. 2559
2558091500002  From regulation to cosmetic products in ...46  ธิพาพรรณ  พลายด้วง15 ก.ย. 2558
2557111200001  In Cosmetics Asia 201453  ธิพาพรรณ  พลายด้วง12 พ.ย. 2557
2560063000003  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ23  ศรีรัตน์  กสิวงศ์30 มิ.ย. 2560
2560063000002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ22  ศรีรัตน์  กสิวงศ์30 มิ.ย. 2560
2560063000001  Clinical decision making case-based lear...20  ศรีรัตน์  กสิวงศ์30 มิ.ย. 2560
2559122100002  โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล28  ศรีรัตน์  กสิวงศ์21 ธ.ค. 2559
2559122100001  วิปัสสนากรรมฐาน21  ศรีรัตน์  กสิวงศ์21 ธ.ค. 2559
2559082400003  อบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรร...63  ศรีรัตน์  กสิวงศ์24 ส.ค. 2559
2559072600002  การอบรมดูงานเภสัชปฐมภูมิ 66  ศรีรัตน์  กสิวงศ์26 ก.ค. 2559
2559072600001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที...56  ศรีรัตน์  กสิวงศ์26 ก.ค. 2559
2559042600001  คุมสอบทักษะวิชาชีพเภสัชกรรม62  ศรีรัตน์  กสิวงศ์26 เม.ย. 2559
2558080400006  กิจกรรมแรกพบสนภท.66  ศรีรัตน์  กสิวงศ์04 ส.ค. 2558
2558072000008  โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภั...49  ศรีรัตน์  กสิวงศ์20 ก.ค. 2558
2558072000007  โครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการเภสัชกร...48  ศรีรัตน์  กสิวงศ์20 ก.ค. 2558
2558072000004  การอบรมและปฏิบัติธรรมตามหลักอานาปานสติ47  ศรีรัตน์  กสิวงศ์20 ก.ค. 2558
2558072000003  กิจกรรมสัปดาห์เภสัช44  ศรีรัตน์  กสิวงศ์20 ก.ค. 2558
2558072000002  Pharmaceutical Care for Patients with Ch...48  ศรีรัตน์  กสิวงศ์20 ก.ค. 2558
2558072000001  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้65  ศรีรัตน์  กสิวงศ์20 ก.ค. 2558
2558060900002  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาส...44  ศรีรัตน์  กสิวงศ์09 มิ.ย. 2558
2561040400004  การสร้างงาน Graphic ด้วยโปรแกรม Illustra...15  สุริยัน  เต็งใหญ่04 เม.ย. 2561
2560110600001  พื้นฐานการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีด้วยเครื่...17  สุริยัน  เต็งใหญ่06 พ.ย. 2560
2560081500004  การฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน I...16  สุริยัน  เต็งใหญ่15 ส.ค. 2560
2560073100004  บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเส...17  สุริยัน  เต็งใหญ่31 ก.ค. 2560
2560052800004  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...14  สุริยัน  เต็งใหญ่28 พ.ค. 2560
2560052300005  Advance Technology for Pharmaceutical In...14  สุริยัน  เต็งใหญ่23 พ.ค. 2560
2560052300004  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิ...18  สุริยัน  เต็งใหญ่23 พ.ค. 2560
2560030600002  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามบันไดทักษะเ...23  สุริยัน  เต็งใหญ่06 มี.ค. 2560
2559122700005  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐา...28  สุริยัน  เต็งใหญ่27 ธ.ค. 2559
2559120800001  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชอุตสาหการ ณ บร...37  สุริยัน  เต็งใหญ่08 ธ.ค. 2559
2559092000003  Crucial aspects for hospital drug select...49  สุริยัน  เต็งใหญ่20 ก.ย. 2559
2559092000002  การนำเสนอฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี...43  สุริยัน  เต็งใหญ่20 ก.ย. 2559
2559091200001  การประชุมนิเทศฝึกงานด้านบริหารเภสัชกิจ42  สุริยัน  เต็งใหญ่12 ก.ย. 2559
2559090200002  Maximizing value along the pharmaceutica...134  สุริยัน  เต็งใหญ่02 ก.ย. 2559
2559072200002  นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ณ. แหล่งฝึกใน ...44  สุริยัน  เต็งใหญ่22 ก.ค. 2559
2559072200001  ประชุมพิจารณาวาระ อัตราค่าธรรมเนียมการจั...47  สุริยัน  เต็งใหญ่22 ก.ค. 2559
2559060100004  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการด...55  สุริยัน  เต็งใหญ่01 มิ.ย. 2559
2559022900001  USP pharmacopeial education51  สุริยัน  เต็งใหญ่29 ก.พ. 2559
2558112000001  การอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่ขอเสนอเ...53  สุริยัน  เต็งใหญ่20 พ.ย. 2558
2558101700001  Fundamentals of Bioequivalence Studies52  สุริยัน  เต็งใหญ่17 ต.ค. 2558
2558082800004  Customer Protection Health Fair72  สุริยัน  เต็งใหญ่28 ส.ค. 2558
2558082800003  การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 565  สุริยัน  เต็งใหญ่28 ส.ค. 2558
2558022600002  ไปควบคุมดูแลนักศึกษาที่จะสอบใบประกอบวิชา...77  สุริยัน  เต็งใหญ่26 ก.พ. 2558
2558022600001  Frequently Asked Questions in Internal M...69  สุริยัน  เต็งใหญ่26 ก.พ. 2558
2559051900002  เข้าร่วมประเมินความรู้ความสามารถในการฟัง...75  สิทธิพงค์  จงไกรจักร19 พ.ค. 2559
2559042600005  กรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใ...76  สิทธิพงค์  จงไกรจักร26 เม.ย. 2559
2558110200001  นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพชั้น...41  สิทธิพงค์  จงไกรจักร02 พ.ย. 2558
2558100800001  บทบาทเภสัชกรในมิติใหม่ด้วยหัวใจความเป็นม...71  สิทธิพงค์  จงไกรจักร08 ต.ค. 2558
2560070400001  Oral presentation at Tsukaba internation...25  เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว04 ก.ค. 2560
2560062100002  ชี้แจ้งกรอบวิจัยการมุ่งเป้า Thailand 4.0...18  เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว21 มิ.ย. 2560
2560061300002  นิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติง...18  เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว13 มิ.ย. 2560
2560052300002  การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานท...20  เพชรรัตน์  บุญร่วมแก้ว23 พ.ค. 2560
2560052500002  การบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในก...16  ศศิ  รังษีสว่าง25 พ.ค. 2560
2560053000001  สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางคลีนิกพื้...24  เปรมกมล  เพ็งแพ่ง30 พ.ค. 2560
2560071100004  เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 256018  กรวิทย์  อยู่สกุล11 ก.ค. 2560
2561020700001  International Conference and Exhibition ...17  กนกเนตร  บรรณกิจ07 ก.พ. 2561
2561041900003  ศึกษาดูงานโรงงานยาแผนปัจจุบัน รายวิชาการ...16  ศุภลักษณ์  ไพศาล19 เม.ย. 2561
2561080600002  การจัดสอบสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรั...6  ธนัชพร  แสงไฟ06 ส.ค. 2561
2561070300001  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพ...16  ธนัชพร  แสงไฟ03 ก.ค. 2561
2561042000002  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันร่วม...22  ธนัชพร  แสงไฟ20 เม.ย. 2561
2560080300001  Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัว...23  ธนัชพร  แสงไฟ03 ส.ค. 2560
2561013100001  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง...23  วรัชยา  ช่วยกาญจน์31 ม.ค. 2561
2561010600001  โครงการพัฒนาผู้ป่วยจำลอง รุ่นที่ 128  วรัชยา  ช่วยกาญจน์06 ม.ค. 2561
2560103000001  รายวิชาเลือก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว25  ธีรภัทร์  มาแจ่ม30 ต.ค. 2560
2561042000005  การศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันร่วม...20  ณัฐพนธ์  ทรงนาคา20 เม.ย. 2561
2561050300002  ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งป...38  กิจจา  สว่างเจริญ03 พ.ค. 2561
2561080600001  สังเกตการณ์ ณ ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชก...8  พรศิษย์  ไชยะ06 ส.ค. 2561
2561090400002  อบรมเวชศาสตร์ครอบครัว5  กันต์ฤทัย  สังฆะโน04 ก.ย. 2561
2561071800004  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ศศภท13  กันต์ฤทัย  สังฆะโน18 ก.ค. 2561
2561071800003  หลักการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐ...7  กันต์ฤทัย  สังฆะโน18 ก.ค. 2561
2561071300002  นิเทศงานนักศึกษา12  เทวา  จึงวัฒนกิจ13 ก.ค. 2561
2561080900001  Clinical Pharmacogenomics Day PPM 7th An...5  ธมลวรรณ  หวังอนุตตร09 ส.ค. 2561


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th