หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||

 ค้นหาข้อมูล     
** กรณีค้นหาวันที่ปฏิบัติงาน เช่น 24 มี.ค. 2549 ให้พิมพ์เป็น 2006-03-24 **
ชื่อหน่วยงาน
จำนวนเรื่อง
  หน่วยงานช่วยนักบริหาร0
  ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4
  โครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ0
  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ0
  โครงการอาศรมวัฒนธรรม4
  ศูนย์บริการวิชาการ63
  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี34
  ศูนย์คอมพิวเตอร์34
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา42
  สถาบันวิจัยและพัฒนา3
  ศูนย์บริการการศึกษา11
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์105
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์1217
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 20
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร0
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร12
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์11
  สำนักวิชาการจัดการ21
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์45
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์11
 
[ 1 2 3 4 5 ]พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th