หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550100200001  โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ มวล327  ศิริญาพร  การสอน02 ต.ค. 2550
2550072000003  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห...262  ศิริญาพร  การสอน20 ก.ค. 2550
2550072000002  ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงานห้อ...384  ศิริญาพร  การสอน20 ก.ค. 2550
2550062500001  ประชุมคณะทำงานระบบสหบรรณานุกรม (UC)337  ศิริญาพร  การสอน25 มิ.ย. 2550
2550032500001  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห...381  ศิริญาพร  การสอน25 มี.ค. 2550
2550020500001  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนิน...308  ศิริญาพร  การสอน05 ก.พ. 2550
2549112700004  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบน...288  ศิริญาพร  การสอน27 พ.ย. 2549
2549112700003  Regional Workshop for Content Builders :...272  ศิริญาพร  การสอน27 พ.ย. 2549
2549112700001  ประชุมคณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม (Unio...292  ศิริญาพร  การสอน27 พ.ย. 2549
2549111300008  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่า...315  ศิริญาพร  การสอน13 พ.ย. 2549
2551070100001  การสัมมนาวิชาการเรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์ก...364  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ01 ก.ค. 2551
2550013000001  ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ337  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ30 ม.ค. 2550
2549110600001  การพิจารณาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอ...364  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ06 พ.ย. 2549
2551031400001  ประชุมคณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม (Unio...306  กนกวัลย์  ไกรนุกูล14 มี.ค. 2551
2550121900002  ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารส...261  กนกวัลย์  ไกรนุกูล19 ธ.ค. 2550
2550092700001  ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารส...305  กนกวัลย์  ไกรนุกูล27 ก.ย. 2550
2551090900001  การจัดรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอน...317  กฤษณา  เสตพงศ์09 ก.ย. 2551
2550112700001  การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบั...476  กฤษณา  เสตพงศ์27 พ.ย. 2550
2549112700006  การประชุมคณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุด...391  กฤษณา  เสตพงศ์27 พ.ย. 2549
2549122600008  การเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ677  ปรารถนา  คชินทร26 ธ.ค. 2549
2549112900001  คณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม กลุ่ม catal...330  รจนา  หมาดหล้า29 พ.ย. 2549
2551112500001  รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว...275  บุญเพ็ญ  ชูทอง25 พ.ย. 2551
2550102600001  ดูงานร้านหนังสือคิโนะคุนิยะและห้องสมุดขอ...426  บุญเพ็ญ  ชูทอง26 ต.ค. 2550
2550061800001  ภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่ : สร้างสัมพันธภ...551  บุญเพ็ญ  ชูทอง18 มิ.ย. 2550
2550021200006  อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกา...291  บุญเพ็ญ  ชูทอง12 ก.พ. 2550
2551040300001  การประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึก...288  ปรีชา  รัสมี03 เม.ย. 2551
2551021900002  มาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์816  ปรีชา  รัสมี19 ก.พ. 2551
2550110700001  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Impact Fact...362  ปรีชา  รัสมี07 พ.ย. 2550
2550062700001  มิติใหม่ของงานห้องสมุด : การตลาด & ความร...570  ปรีชา  รัสมี27 มิ.ย. 2550
2550021600002  อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกา...327  ปรีชา  รัสมี16 ก.พ. 2550
2549121900002  โครงการสัมมนา Pulinet สองทศวรรษ : เรื่อง...339  ปรีชา  รัสมี19 ธ.ค. 2549
2551032400001  Amazing e-Learning II: International Con...285  ศิวนาถ  นันทพิชัย24 มี.ค. 2551
2550062000001  รู้ลึกเรื่องระบบการค้นคืนสารสนเทศ410  กิตติพร  ศรีเพ็ชร20 มิ.ย. 2550
2550020100001  ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งท...386  กิตติพร  ศรีเพ็ชร01 ก.พ. 2550
2555092200001  ความร่วมมือของบรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสถา...180  สันถัต  สารักษ์22 ก.ย. 2555
2551072500001  การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรัก...242  สันถัต  สารักษ์25 ก.ค. 2551
2551042400001  การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นครั้งที่1...381  สันถัต  สารักษ์24 เม.ย. 2551
2550040900001  การฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง"การบริหารงานจ...492  สันถัต  สารักษ์09 เม.ย. 2550
2550032900001  การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห...350  สันถัต  สารักษ์29 มี.ค. 2550
2550012200002  การประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทยเรื่อง...334  สันถัต  สารักษ์22 ม.ค. 2550
2549112000002  การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบห้อ...531  สันถัต  สารักษ์20 พ.ย. 2549
2551102700001  การประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเ...280  สุวัฒน์  เกิดมณี27 ต.ค. 2551
2551122200001  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห...291  ประเสริฐ  สีแก้ว22 ธ.ค. 2551


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th