หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2550100200001  โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ มวล314  ศิริญาพร  การสอน02 ต.ค. 2550
2550072000003  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห...251  ศิริญาพร  การสอน20 ก.ค. 2550
2550072000002  ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงานห้อ...373  ศิริญาพร  การสอน20 ก.ค. 2550
2550062500001  ประชุมคณะทำงานระบบสหบรรณานุกรม (UC)317  ศิริญาพร  การสอน25 มิ.ย. 2550
2550032500001  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห...368  ศิริญาพร  การสอน25 มี.ค. 2550
2550020500001  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนิน...296  ศิริญาพร  การสอน05 ก.พ. 2550
2549112700004  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบน...278  ศิริญาพร  การสอน27 พ.ย. 2549
2549112700003  Regional Workshop for Content Builders :...260  ศิริญาพร  การสอน27 พ.ย. 2549
2549112700001  ประชุมคณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม (Unio...280  ศิริญาพร  การสอน27 พ.ย. 2549
2549111300008  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่า...302  ศิริญาพร  การสอน13 พ.ย. 2549
2551070100001  การสัมมนาวิชาการเรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์ก...353  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ01 ก.ค. 2551
2550013000001  ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ327  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ30 ม.ค. 2550
2549110600001  การพิจารณาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอ...353  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ06 พ.ย. 2549
2551031400001  ประชุมคณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม (Unio...295  กนกวัลย์  ไกรนุกูล14 มี.ค. 2551
2550121900002  ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารส...251  กนกวัลย์  ไกรนุกูล19 ธ.ค. 2550
2550092700001  ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารส...294  กนกวัลย์  ไกรนุกูล27 ก.ย. 2550
2551090900001  การจัดรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอน...307  กฤษณา  เสตพงศ์09 ก.ย. 2551
2550112700001  การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบั...457  กฤษณา  เสตพงศ์27 พ.ย. 2550
2549112700006  การประชุมคณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุด...371  กฤษณา  เสตพงศ์27 พ.ย. 2549
2549122600008  การเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ667  ปรารถนา  คชินทร26 ธ.ค. 2549
2549112900001  คณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม กลุ่ม catal...316  รจนา  หมาดหล้า29 พ.ย. 2549
2551112500001  รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว...265  บุญเพ็ญ  ชูทอง25 พ.ย. 2551
2550102600001  ดูงานร้านหนังสือคิโนะคุนิยะและห้องสมุดขอ...415  บุญเพ็ญ  ชูทอง26 ต.ค. 2550
2550061800001  ภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่ : สร้างสัมพันธภ...534  บุญเพ็ญ  ชูทอง18 มิ.ย. 2550
2550021200006  อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกา...278  บุญเพ็ญ  ชูทอง12 ก.พ. 2550
2551040300001  การประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึก...276  ปรีชา  รัสมี03 เม.ย. 2551
2551021900002  มาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์797  ปรีชา  รัสมี19 ก.พ. 2551
2550110700001  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Impact Fact...342  ปรีชา  รัสมี07 พ.ย. 2550
2550062700001  มิติใหม่ของงานห้องสมุด : การตลาด & ความร...548  ปรีชา  รัสมี27 มิ.ย. 2550
2550021600002  อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกา...313  ปรีชา  รัสมี16 ก.พ. 2550
2549121900002  โครงการสัมมนา Pulinet สองทศวรรษ : เรื่อง...329  ปรีชา  รัสมี19 ธ.ค. 2549
2551032400001  Amazing e-Learning II: International Con...273  ศิวนาถ  นันทพิชัย24 มี.ค. 2551
2550062000001  รู้ลึกเรื่องระบบการค้นคืนสารสนเทศ399  กิตติพร  ศรีเพ็ชร20 มิ.ย. 2550
2550020100001  ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งท...378  กิตติพร  ศรีเพ็ชร01 ก.พ. 2550
2555092200001  ความร่วมมือของบรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสถา...170  สันถัต  สารักษ์22 ก.ย. 2555
2551072500001  การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรัก...231  สันถัต  สารักษ์25 ก.ค. 2551
2551042400001  การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นครั้งที่1...371  สันถัต  สารักษ์24 เม.ย. 2551
2550040900001  การฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง"การบริหารงานจ...477  สันถัต  สารักษ์09 เม.ย. 2550
2550032900001  การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห...340  สันถัต  สารักษ์29 มี.ค. 2550
2550012200002  การประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทยเรื่อง...323  สันถัต  สารักษ์22 ม.ค. 2550
2549112000002  การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบห้อ...512  สันถัต  สารักษ์20 พ.ย. 2549
2551102700001  การประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเ...269  สุวัฒน์  เกิดมณี27 ต.ค. 2551
2551122200001  ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห...279  ประเสริฐ  สีแก้ว22 ธ.ค. 2551


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th