หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2552031100001  คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพย...350  รวมพร  คงกำเนิด11 มี.ค. 2552
2549111500004  outcome based nursing practice366  สมพร  สันติประสิทธิ์กุล15 พ.ย. 2549
2558031800002  การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ...131  วรรณา  นิลพัฒน์18 มี.ค. 2558
2558031800001  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ...119  วรรณา  นิลพัฒน์18 มี.ค. 2558
2558012800001  การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ...131  วรรณา  นิลพัฒน์28 ม.ค. 2558
2557100400001  การตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนผลงานวิจั...496  วรรณา  นิลพัฒน์04 ต.ค. 2557
2561060800001  Pediatric Nursing Update 201822  เกียรติกำจร  กุศล08 มิ.ย. 2561
2561022600001  การประชุมรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อกา...46  เกียรติกำจร  กุศล26 ก.พ. 2561
2560122600001  ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพ...47  เกียรติกำจร  กุศล26 ธ.ค. 2560
2560080200003  ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการดูแลเด็ก54  เกียรติกำจร  กุศล02 ส.ค. 2560
2560080200002  การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยา...60  เกียรติกำจร  กุศล02 ส.ค. 2560
2559091600003  กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่...103  เกียรติกำจร  กุศล16 ก.ย. 2559
2559062700001  อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทา...104  เกียรติกำจร  กุศล27 มิ.ย. 2559
2559032700001  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่...103  เกียรติกำจร  กุศล27 มี.ค. 2559
2559010900001  การเรียนการสอนจริยศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบา...97  เกียรติกำจร  กุศล09 ม.ค. 2559
2559010800003  การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)103  เกียรติกำจร  กุศล08 ม.ค. 2559
2556121000001  การประชุมวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 5146  เกียรติกำจร  กุศล10 ธ.ค. 2556
2555051500003  วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก312  เกียรติกำจร  กุศล15 พ.ค. 2555
2552032000001  Lean and Seamless Healthcare276  เกียรติกำจร  กุศล20 มี.ค. 2552
2551050100001  การบริหารจัดการงานประจำสู่งานวิจัย (Rout...275  เกียรติกำจร  กุศล01 พ.ค. 2551
2551022500008  การอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการ...425  เกียรติกำจร  กุศล25 ก.พ. 2551
2550071800003  การประชุมคณบดีสาขาพยาบาลศาสตร์279  เกียรติกำจร  กุศล18 ก.ค. 2550
2549111000005  การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 24504  เกียรติกำจร  กุศล10 พ.ย. 2549
2560081600003  The 2nd APNRC 2017 Conference52  นัยนา  หนูนิล16 ส.ค. 2560
2557082200001  Nursing research congress159  นัยนา  หนูนิล22 ส.ค. 2557
2549121600002  วิชาชีพการพยาบาล กับความรับผิดชอบต่อสังค909  นัยนา  หนูนิล16 ธ.ค. 2549
2549121600001  พัฒนาโครงการนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิระด...329  นัยนา  หนูนิล16 ธ.ค. 2549
2560101100002  International Congress of Diabetes and M...52  จอม  สุวรรณโณ11 ต.ค. 2560
2550072300002  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒน...346  จอม  สุวรรณโณ23 ก.ค. 2550
2557091000001  คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยในการพยาบาลจิ...153  วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์10 ก.ย. 2557
2549112800002  รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การจัดการข้อมูล และ...400  วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์28 พ.ย. 2549
2560122900001  ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามกรอบยุทธศาสตร์ "มีลูก...41  อภิรยา  พานทอง29 ธ.ค. 2560
2552032700001  "เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ"626  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์27 มี.ค. 2552
2552021200001  เครือข่ายและบทบาทครูแนะแนวเพื่อการศึกษา392  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์12 ก.พ. 2552
2552020500001  แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้277  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์05 ก.พ. 2552
2551111900004  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตลาดนัดความร...277  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์19 พ.ย. 2551
2551090100001  The 7 Annual international mental healt...238  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์01 ก.ย. 2551
2551072400001  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขกับ...297  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์24 ก.ค. 2551
2551072300002  EQ กับจิตวิทยาวัยรุ่นและจิตวิทยาชุมชน438  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์23 ก.ค. 2551
2551072300001  การพัฒนาคณาจารย์ด้านการควบคุมยาสูบ327  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์23 ก.ค. 2551
2550070600001  การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งท...379  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์06 ก.ค. 2550
2550061500003  การบำบัดทางความและพฤติกรรมสำหรับพยาบาล358  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์15 มิ.ย. 2550
2550050900002  International conference on Problem-Base...284  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์09 พ.ค. 2550
2550050100001  การกำหนดสมรรถนะ บทบาทหน้าที่และตำแหน่งขอ...582  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์01 พ.ค. 2550
2557090200001  โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และฉุก...136  ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิตร02 ก.ย. 2557
2550061700001   Breastfeeding : First choice ,Best choi...419  ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร17 มิ.ย. 2550
2550061400001  student Exchange program354  ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร14 มิ.ย. 2550
2550030100001  การบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง455  รัตนากร  บุญกลาง01 มี.ค. 2550
2561050200002  การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจ...16  อุไร  จเรประพาฬ02 พ.ค. 2561
2561050100001  การประชุมวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลิ...16  อุไร  จเรประพาฬ01 พ.ค. 2561
2561031500001  การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาห...33  อุไร  จเรประพาฬ15 มี.ค. 2561
2560120900001  การใช้ยาสมเหตุสมผล60  อุไร  จเรประพาฬ09 ธ.ค. 2560
2560071200005  International Nursing Conference: Ethics...55  อุไร  จเรประพาฬ12 ก.ค. 2560
2560071200004  การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมการพยาบา...49  อุไร  จเรประพาฬ12 ก.ค. 2560
2560071200003  การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่...51  อุไร  จเรประพาฬ12 ก.ค. 2560
2550091200001  ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน322  อุไร  จเรประพาฬ12 ก.ย. 2550
2561062800002  อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน14  เรวดี  เพชรศิราสัณห์28 มิ.ย. 2561
2560101100003  International Congress of Diabetes and M...50  เรวดี  เพชรศิราสัณห์11 ต.ค. 2560
2560081100001  Nurse Intelligence: Research, Practice, ...57  เรวดี  เพชรศิราสัณห์11 ส.ค. 2560
2557082100001  25th International Nursing Research Cong...154  เรวดี  เพชรศิราสัณห์21 ส.ค. 2557
2550071300001  Selected Quantitative in Nursing Researc453  เรวดี  เพชรศิราสัณห์13 ก.ค. 2550
2550052500001  การส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกร...385  เรวดี  เพชรศิราสัณห์25 พ.ค. 2550
2550050500002  การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ โร...295  เรวดี  เพชรศิราสัณห์05 พ.ค. 2550
2550050500001  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ส...356  เรวดี  เพชรศิราสัณห์05 พ.ค. 2550
2557090200004  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน166  จันทร์จุรีย์  ถือทอง02 ก.ย. 2557
2561092600001  ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัชส...11  สุดา  ใจห้าว26 ก.ย. 2561
2561072000001  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ16  สุดา  ใจห้าว20 ก.ค. 2561
2561070200001  หยุดตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น stop teen...16  สุดา  ใจห้าว02 ก.ค. 2561
2561062800001  การประชุมเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุ...21  สุดา  ใจห้าว28 มิ.ย. 2561
2560122400001  การผดุงครรภ์แนวใหม่ ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพ...44  สุดา  ใจห้าว24 ธ.ค. 2560
2557120900003  สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายสภาการพยาบา...116  สุดา  ใจห้าว09 ธ.ค. 2557
2557120900001  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนก...121  สุดา  ใจห้าว09 ธ.ค. 2557
2557111100001  การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์348  สุดา  ใจห้าว11 พ.ย. 2557
2557100600001  ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล149  สุดา  ใจห้าว06 ต.ค. 2557
2560071200002  อบรมการจัดการเรียนการสอน ThaiMOOC57  กชพรรณ  นุ่นสังข์12 ก.ค. 2560
2560071200001  Education ICT Forum 2017 : How To Educat...49  กชพรรณ  นุ่นสังข์12 ก.ค. 2560
2559021500001  เทคนิคและกระบวนการเชื่อมโยงความคิดสู่การ...103  กชพรรณ  นุ่นสังข์15 ก.พ. 2559
2558090200003  การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นเพื่อการผลิ...115  กชพรรณ  นุ่นสังข์02 ก.ย. 2558
2558090200002  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการ...109  กชพรรณ  นุ่นสังข์02 ก.ย. 2558
2558090200001  นำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในหัวข้อพิเศษ "R2Q:...107  กชพรรณ  นุ่นสังข์02 ก.ย. 2558
2557101500001  "Quality at Crossroads:Policy and Practi...130  กชพรรณ  นุ่นสังข์15 ต.ค. 2557
2560093000001  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน...44  กำไล  สมรักษ์30 ก.ย. 2560
2560090500001  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนโครงการสร...48  กำไล  สมรักษ์05 ก.ย. 2560
2560081800001  International Conference on Ethics, Esth...48  กำไล  สมรักษ์18 ส.ค. 2560
2560080500001  การถอดบทเรียนตำบลจัดการสุขภาพ58  กำไล  สมรักษ์05 ส.ค. 2560
2557031700004  โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเ...180  อรทัย  นนทเภท17 มี.ค. 2557
2557030400002  การสัมมนา ผู้เยี่ยมรับรองมาตรฐานการบริกา...184  อรทัย  นนทเภท04 มี.ค. 2557
2557022700002  การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21417  อรทัย  นนทเภท27 ก.พ. 2557
2557022700001  การพยาบาลกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1825  อรทัย  นนทเภท27 ก.พ. 2557
2558030800001  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นครั้งที่ 19 “เ...1353  อุษา  น่วมเพชร08 มี.ค. 2558
2562010100001  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูก...3  กรรณิการ์  แสงประจง01 ม.ค. 2562
2561100800001  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต 15  กรรณิการ์  แสงประจง08 ต.ค. 2561
2557111300001  การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์ (Str...229  กรรณิการ์  แสงประจง13 พ.ย. 2557
2557100300002  The Brain and Thinking Process145  กรรณิการ์  แสงประจง03 ต.ค. 2557
2557081900002  ดูแลอย่างไร..ให้ได้ใจแม่วัยทีน324  กรรณิการ์  แสงประจง19 ส.ค. 2557
2560121800001  ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ "มีลูกเพื่...40  จิราวรรณ  คล้ายวิเศษ18 ธ.ค. 2560
2559072500004  การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการ...213  จินดารัตน์  สมใจนึก25 ก.ค. 2559


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th