หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


หน้าหลัก >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เลขที่จากระบบหัวข้อ/หลักสูตรอ่านผู้บันทึกบันทึกเมื่อ
2552031100001  คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพย...291  รวมพร  คงกำเนิด11 มี.ค. 2552
2549111500004  outcome based nursing practice307  สมพร  สันติประสิทธิ์กุล15 พ.ย. 2549
2558031800002  การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ...64  วรรณา  นิลพัฒน์18 มี.ค. 2558
2558031800001  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ...57  วรรณา  นิลพัฒน์18 มี.ค. 2558
2558012800001  การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ...70  วรรณา  นิลพัฒน์28 ม.ค. 2558
2557100400001  การตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนผลงานวิจั...383  วรรณา  นิลพัฒน์04 ต.ค. 2557
2559091600003  กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่...38  เกียรติกำจร  กุศล16 ก.ย. 2559
2559062700001  อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทา...39  เกียรติกำจร  กุศล27 มิ.ย. 2559
2559032700001  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่...36  เกียรติกำจร  กุศล27 มี.ค. 2559
2559010900001  การเรียนการสอนจริยศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบา...37  เกียรติกำจร  กุศล09 ม.ค. 2559
2559010800003  การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)41  เกียรติกำจร  กุศล08 ม.ค. 2559
2556121000001  การประชุมวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 594  เกียรติกำจร  กุศล10 ธ.ค. 2556
2555051500003  วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก245  เกียรติกำจร  กุศล15 พ.ค. 2555
2552032000001  Lean and Seamless Healthcare221  เกียรติกำจร  กุศล20 มี.ค. 2552
2551050100001  การบริหารจัดการงานประจำสู่งานวิจัย (Rout...222  เกียรติกำจร  กุศล01 พ.ค. 2551
2551022500008  การอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการ...373  เกียรติกำจร  กุศล25 ก.พ. 2551
2550071800003  การประชุมคณบดีสาขาพยาบาลศาสตร์225  เกียรติกำจร  กุศล18 ก.ค. 2550
2549111000005  การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 24452  เกียรติกำจร  กุศล10 พ.ย. 2549
2557082200001  Nursing research congress106  นัยนา  หนูนิล22 ส.ค. 2557
2549121600002  วิชาชีพการพยาบาล กับความรับผิดชอบต่อสังค844  นัยนา  หนูนิล16 ธ.ค. 2549
2549121600001  พัฒนาโครงการนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิระด...276  นัยนา  หนูนิล16 ธ.ค. 2549
2550072300002  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒน...292  จอม  สุวรรณโณ23 ก.ค. 2550
2557091000001  คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยในการพยาบาลจิ...96  วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์10 ก.ย. 2557
2549112800002  รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การจัดการข้อมูล และ...341  วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์28 พ.ย. 2549
2552032700001  "เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ"538  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์27 มี.ค. 2552
2552021200001  เครือข่ายและบทบาทครูแนะแนวเพื่อการศึกษา334  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์12 ก.พ. 2552
2552020500001  แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้228  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์05 ก.พ. 2552
2551111900004  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตลาดนัดความร...225  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์19 พ.ย. 2551
2551090100001  The 7 Annual international mental healt...187  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์01 ก.ย. 2551
2551072400001  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขกับ...245  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์24 ก.ค. 2551
2551072300002  EQ กับจิตวิทยาวัยรุ่นและจิตวิทยาชุมชน383  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์23 ก.ค. 2551
2551072300001  การพัฒนาคณาจารย์ด้านการควบคุมยาสูบ273  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์23 ก.ค. 2551
2550070600001  การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งท...324  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์06 ก.ค. 2550
2550061500003  การบำบัดทางความและพฤติกรรมสำหรับพยาบาล307  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์15 มิ.ย. 2550
2550050900002  International conference on Problem-Base...227  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์09 พ.ค. 2550
2550050100001  การกำหนดสมรรถนะ บทบาทหน้าที่และตำแหน่งขอ...515  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์01 พ.ค. 2550
2557090200001  โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์และฉุก...80  ธิดารัตน์  เอกศิรินิมิตร02 ก.ย. 2557
2550061700001   Breastfeeding : First choice ,Best choi...368  ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร17 มิ.ย. 2550
2550061400001  student Exchange program300  ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร14 มิ.ย. 2550
2550030100001  การบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง396  รัตนากร  บุญกลาง01 มี.ค. 2550
2550091200001  ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชน266  อุไร  จเรประพาฬ12 ก.ย. 2550
2557082100001  25th International Nursing Research Cong...100  เรวดี  เพชรศิราสัณห์21 ส.ค. 2557
2550071300001  Selected Quantitative in Nursing Researc401  เรวดี  เพชรศิราสัณห์13 ก.ค. 2550
2550052500001  การส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกร...335  เรวดี  เพชรศิราสัณห์25 พ.ค. 2550
2550050500002  การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ โร...240  เรวดี  เพชรศิราสัณห์05 พ.ค. 2550
2550050500001  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ส...301  เรวดี  เพชรศิราสัณห์05 พ.ค. 2550
2557090200004  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน108  จันทร์จุรีย์  ถือทอง02 ก.ย. 2557
2557120900003  สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายสภาการพยาบา...63  สุดา  ใจห้าว09 ธ.ค. 2557
2557120900001  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนก...65  สุดา  ใจห้าว09 ธ.ค. 2557
2557111100001  การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์286  สุดา  ใจห้าว11 พ.ย. 2557
2557100600001  ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล91  สุดา  ใจห้าว06 ต.ค. 2557
2559021500001  เทคนิคและกระบวนการเชื่อมโยงความคิดสู่การ...41  กชพรรณ  นุ่นสังข์15 ก.พ. 2559
2558090200003  การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นเพื่อการผลิ...48  กชพรรณ  นุ่นสังข์02 ก.ย. 2558
2558090200002  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการ...41  กชพรรณ  นุ่นสังข์02 ก.ย. 2558
2558090200001  นำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในหัวข้อพิเศษ "R2Q:...41  กชพรรณ  นุ่นสังข์02 ก.ย. 2558
2557101500001  "Quality at Crossroads:Policy and Practi...77  กชพรรณ  นุ่นสังข์15 ต.ค. 2557
2557031700004  โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเ...117  อรทัย  นนทเภท17 มี.ค. 2557
2557030400002  การสัมมนา ผู้เยี่ยมรับรองมาตรฐานการบริกา...129  อรทัย  นนทเภท04 มี.ค. 2557
2557022700002  การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21283  อรทัย  นนทเภท27 ก.พ. 2557
2557022700001  การพยาบาลกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1189  อรทัย  นนทเภท27 ก.พ. 2557
2558030800001  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นครั้งที่ 19 “เ...508  อุษา  น่วมเพชร08 มี.ค. 2558
2557111300001  การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์ (Str...158  กรรณิการ์  แสงประจง13 พ.ย. 2557
2557100300002  The Brain and Thinking Process95  กรรณิการ์  แสงประจง03 ต.ค. 2557
2557081900002  ดูแลอย่างไร..ให้ได้ใจแม่วัยทีน205  กรรณิการ์  แสงประจง19 ส.ค. 2557
2559072500004  การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการ...67  จินดารัตน์  สมใจนึก25 ก.ค. 2559


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
   ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th  , pwachira@wu.ac.th