หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2561    ถึงวันที่   28 พ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  - เข้าร่วมเป็นเกียตริการมอบประกาศนียบตรเพื่อรับรองระบบการบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์แก่โรงพยาบาล/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ - ฟังบรรยายวิชาการหลายเรื่อง 1. คุณภาพคคู่คุุณธรรม ในงานเทคนิคการแพทย์ 2. ทำงานเป็นทีมด้วยใจเป็นธรรม 3. การประกันคุณภาพในงานภูมิคุ้มกันวิทยา และอณูชีวโมเลกุล - ร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th