หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 พ.ย. 2561    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการปรับปรุงเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ Functional Competency
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างคณะอนุกรรมการการศคกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ - นพ.ดนัย วังสตุรค บรรยายเรื่อ งout come base education ในรูปแบบของการสอนแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นักเทคนิคการแพทย์ หน.ห้องปฏิบัตการ IVF ห้องปฏิบัติการ รพ.เอกชน และ ห้แงปฏิบัติการ รพ.รัฐบาล มาแสดงทัศนะ functional competency ที่ผู้ใช้งานบัณฑิตต้องการ - แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่าง คณะอนุกรรมากร และ สถาบันผู้ผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการประชุมครั้งต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - นำ out come based education ไปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอน - เตรียมข้อมูลเพือการประชุมครั้งต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th