หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กรรณิการ์  แสงประจง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: รากฐานของชีวิต
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 ต.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ - แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Guidelines for Breastfeeding) - เสวนา: แม่ทำงานก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ - ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่ในประเทศไทย - พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย BF: การกำหนดประเด็นวิจัยและแนวทางการดำเนินงาน โดยได้สรุปเนื้อหาตาม file ที่แนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - มีแนวทางส่งเสริมมารดาหลังคลอดเพื่อให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - พัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วนมแม่ในมารดาวัยรุ่น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th