หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   13 ก.ย. 2561    ถึงวันที่   14 ก.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Bio Investment Asia LAB Safety Asia LAB Chem Asia ME    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand LAB INTERNATIONAL 2018
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  

- Analytical Laboratory & Technology, Biotechnology & Life Sciences, Chemical & Safety

- Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 has more than 500++ brands from 250 exhibitors from 20 countries and aim to welcome more than 12,000 trade visitors from over 40 countries around the world   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - Research Idea

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - Automatic medical machine

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th