หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ก.ย. 2561    ถึงวันที่   06 ก.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 "Thalassemia : All New Hope"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  

เนื้อหาในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. Prenatal Control of Severe Thalassemia
2, การบรรยายพิเศษ “Health care 4.0: The Future Hope for Thalassemia Patients”From hope to reality: โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. All new hopes for advanced thalassemia diagnosis
4. Current challenges on conventional therapy for thalassemia: Lost and found hope
5. All new hope at the horizon: Current novel therapies   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานโดยในตอนประชุมได้มีโอกาสเข้าประชุม Meet the Experts โดยมี ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้ฟังการนำเสนอกรณีศึกษาธาลัสซีเมียในรูปแบบที่ผิดปกติและเป็น pitfall ในการตรวจวินิจฉัยสามารภนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื่องจากตนเองได้มีโอกาสพบกับแพทย์จากโรงพยาบาลนราธวาสราชนครินทร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธาลัสซีเมียและเม็ดเลือดแดงผิดปกติแบบ SAO จึงได้หารือกันเพื่อจะมีความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th