หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 ส.ค. 2561    ถึงวันที่   01 ก.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Conrad Seoul Hotel, Seoul   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    The 7th International Congress on Lipid Metabolism & Atherosclerosis (ICoLA 2018)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  งานประชุม ICoLA2018 เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่เน้นเนื้อหาด้านงานวิจัยพื้นฐานจนถึงแนวทางการรักษาโรคทางด้านเมแทบอลิซึมของไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวแนวใหม่ โดยมีหัวข้อในงานประชุมทั้งหมด 14 symposiums ดังต่อไปนี้ Symposium 1. Risk Prediction and Prevention for Cardiometabolic Health Symposium 2. Cross Talk among Major Tissues and Organs / Lipid Metabolism Symposium 3. New Approach in Cardiometabolic Field Symposium 4. Future Therapeutics of ASCVD Symposium 5. Imaging-Physiology of Atherosclerosis Symposium 6. Muscle, Exercise and Cardiometabolic Diseases Symposium 7. Lipid and Kidney Symposium 8. Health Policy for Prevention and Management of ASCVD Symposium 9. Basic Research: Autophagy in Cardiometabolic Disease Symposium 10. Lipid Metabolism Disorders and New Drugs Symposium 11. Cognitive Impairment: Relevance of Dyslipidemia, Hypertension, Diabetes and Platelets Symposium 12. Vascular Biology and Remodeling Symposium 13. Thrombosis and Platelet Symposium 14. Research about Obesity, Lipid and Atherosclerosis in Korea

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้พัฒนาความรู้ทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ lipid metabolism จากนักวิจัยชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ รวมทั้งได้ติดตามเกี่ยวข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อันจะนำไปสู่การรักษาและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีขึ้น และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยอื่นๆ ซึ่งมาจากหลากหลายสถาบันและนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และการนำไปใช้ในการเรียนการสอน นศ ระดับ ป ตรี และบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th