หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ส.ค. 2561    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และ เกณฑ์รับรองสถาบัน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  เป็นวาระการประชุมครั้งที่ 2/2561 วาระเพื่อพิจารณา -การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบสาขาวิชาของ กพอ.ที่เคยกำหนดไปแล้ว -ขอตัวแทนคณาจารย์ เพื่อเข้าร่วม workshop เรื่อง “Essential Skills of Clinical Instructors” นื่องด้วยสภาสถาบันและสภากายภาพบำบัดจะจัดทำ workshop เรื่อง “Essential Skills of Clinical Instructors” เพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับ CI ซึ่งมีงบประมาณในการจัดทำ workshop จำนวน 100,000 จากสภากายภาพบำบัด และ 100,000 จาก สภาสถาบันการศึกษา - รับฟังการชี้แจงเกณฑ์รับรองสถาบัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -ชี้แจงคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อรับทราบข้อมูลและร่วมกันพิจารณา โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว -ชี้แจงเกณฑ์รับรองสถาบันแก่คณาจารย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ต้องมีการวางแผนการดำเนินการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภากายภาพบำบัดกำหนด และส่งตามเวลาที่กำหนด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th