หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   16 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เสวนาเรื่อง "สกัดความคิด พิชิตทุกนวิจัย มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จริง" และชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าฯ ปี 2562

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับฟังข้อมูลและแนวทางสำหรับการขอทุนมุ่งเป้า

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลและความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th