หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชฎายุ  อุดม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   22 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กันยาคลินิกกายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    How to promote active ageing? Role of physical therapy and health-related profession
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ส.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผู้สูงอายุทางระบบต่างๆ ดังนั้นการแนะนำการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน ตลอดจนการแนะนำโภชนาการและการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุด้วยจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและสามารถมีอายุยืนยาวได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งการออกกำลังกาย โภชนาการ และจิตใจ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ดงันั้นความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพของผู้สูงอายุ การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการแนะนำอาหารที่เหมาะสมมาใช้เป็นพื้นฐานในการแนะนำผู้สูงอายุในโครงการกายภาพบำบัดชุมชนได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th