หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Harmonization of Clinical Laboratory Standardization for Coagulation Laboratory
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ส.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  ประกอบด้วยการ Update ความรู้ใหม่ๆ ค่าอ้างอิง กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการแข็งตัวของเลือด กรณีศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวระบบการแข็งตัวของเลือดทั้งระบบการห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น การแนะนำให้ใช้การตรวจ 20WBCT แทนการตรวจ VCT รวมทั้งระบบความคุมคุณภาพในการตรวจการระบบการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย โดยในอีกไม่นานนี้จะมีการผลิตหนังสือชื่อ แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการเป็นเจ้าภาพในการผลิตหนังสือ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้แนวทางในการพัฒนาและอัพเดทการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบการห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิ เช่น ในปัจจุบันการตรวจ Bleeding time ไม่แนะนำในการใช้เพื่อคัดกรองความผิดปกติของระบบการห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิ เพราะเป็น invasive method และมีการทดสอบอื่น เข่น Tourniquet test หรือ platelet function ที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า นอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการเรียนปฏิบัติในการตรวจภาวะงูกัดในผู้ป่วยจากเดิมใช้ VCT มาเป็น 20WBCT ที่สะดวกและรวดเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการเลือกวิธี 20 WBCT ได้แก่ ขนาดหลอดทดลองที่แน่นอน ความสะอาดของหลอดทดลอง เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับระบบการห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิ รวมทั้งระบบการควบคุมคุณภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th