หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการนานาชาติ 17th ANCLS International Congress & TSCP Annual Scientific Meeting
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ส.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  "Harmonization of Clinical, Laboratory and Standardization for Coagulation Laboratory"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประชุมครั้งมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านห้องปฏิบัติการการตรวจการแข็งตัวของเลือด ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้าน Standardization และ Harmonization รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการแข็งตัวของเลือดตามมาตรฐานสากล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้มาปรับการเรียนการสอนในรายวิชา โลหิตวิทยา เช่นบางการทดสอบที่อาจไม่ค่อยใช้แล้วในปัจจุบัน เช่น bleeding time หรือการปรับเปลี่ยนโดยนำการทดสอบ 20WBCT มาใช้แทนการทดสอบ VCT 3 หลอด ในการติดตามผู้ป่วยที่ถุกงูกัด เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th