หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เสวนาเรื่อง สกัดความคิด พิชิตทุนวิจัย มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จริง ชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้าฯ ปี2562 ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับผู้ได้รับทุนวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับฟังข้อมูลและแนวทางสำหรับการขอทุนมุ่งเป้าฯ รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับข้อเสนอโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรทุน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนมุ่งเป้าฯต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th