หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์แล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  ณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และมีภาระหน้าที่หลักในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับคนไข้ ทั้งในด้านการช่วยวินิจฉัยผู้ป่วย หรือช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพของวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการต่อไป นอกจากการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ นับเป็นอีกสิ่งที่มีความจำเป็นที่นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและการให้บริการต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งครบ 40 ปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนานวัตกรรมในการเป็นเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดยุคไทยแลนด์ 4.0 อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เข้าใจมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการด้านวิชาชีพ มีแนวทางในการนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนางานทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีแนวทางในการนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนางานทางเทคนิคการแพทย์และงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th