หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 9th International e-Learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond", July 19-20, 2018
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  -The Long Run Impact of MOOCs -Education in an Era of Disruption: Past, Present and Future -Designing for MOOCs and Beyond -Technology for the Next Generation of Teachers: A Forward and Reflective Approach to Teaching and Learning Online -MOOCs and e-Learning at National Open University in Taiwan -MOOC 4.0: The Era of Digital Immortals -A Product at Every Price: Overview of MOOC Monetization Models

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ active learning

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การสร้าง Course และจัดการเรียนการสอน ที่ engage ผ ุ้เรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th