หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   16 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   17 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการศึกษาดูงานศูน์วิจัยทางคลินิก การบริหารงานวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  ศึกษาดูงานที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ดูส่วนงาน ดังนี้ 1. Office of Research Services (ORS) เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งในการสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ อย่างรอบด้าน ซึ่งในสถาบันที่ต้องการเป็นเลิศด้านการวิจัย น่าจะได้นำรูปแบบของการบริหารแบบนี้ไปใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อาจารย์ นักวิจัย และ มหาวิทยาลัย 2. Office of Research Integrity and Compliance เป็นหน่วยงาน ที่ดูแลด้าน กำกัับนโยบาย ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ จริยธรรมกาวิจัยในมนุษย์ และสัตว์ การสร้าง Collaboration 3. ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ 4. Malaria Excellence Centre of the Faculty of Tropical Medicine, 5. เสนอแผนโครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออกกับนักวิจัยจากสถาบัน IRD, France

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การสร้าง collaborate

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เสนอ concept paper เพื่อให้ IRD พิจารณา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th