หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุดา  ใจห้าว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   14 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  จัดทำข้อในการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ ในรายวิชา การพยาบาลมารดาและทารก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Blueprint ของสภาการพยาบาล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Blueprint ของสภาการพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th