หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   18 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย จำกัด   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในการประกันคุณภาพผลการทดสอบและความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการทา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  รับฟังบรรยาย 2 เรื่อง และ workshop 1 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 1. เรื่องการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงด้านจุลชีววิทยา (certified reference microorganisms) ในการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา วิทยากรได้กล่าวถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิธีการเก็บรักษาเชื้อมาตรฐานและการประกันคุณภาพของเชื้อมาตรฐานที่เก็บรักษาในประเด็นของ stability และ homogeneity พร้อมยกตัวอย่างวิธีการเก็บรักษาเชื้อแต่ละชนิดตามมาตรฐาน 2. เรื่องความสำคัญของน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีในการผลิตน้ำให้บริสุทธิ์ วิทยากรได้บรรยายความสำคัญของน้ำที่มีคุณภาพต่อผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานที่ใช้ในการวัดคุณภาพน้ำ และอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ที่ใช้วัดคุณภาพน้ำ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตน้ำที่มีคุณภาพตามแต่ละเกรด 3. workshop เกี่ยวข้องกับการตรวจนับปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง (อาหารหรือสิ่งแวดล้อม) โดยใช้ MC-media pads การตรวจวัดการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิต (จุลชีพ) บนพื้นผิว และการตรวจวัดโปรตีนปนเปื้อนบนพื้นผิว โดยใช้ MVP icon

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากประเด็นเนื้อหาเรียนรู้ข้างต้น จะนำมาปรับใช้ดังนี้ 1. เพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เรื่องมาตรฐานการจัดเก็บเชื้อมาตรฐานสำหรับใช้อ้างอิงการตรวจประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในรายวิชา MTH-341 แบคทีเรียและกิณวิทยาทางการแพทย์ 2. ใช้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตน้ำที่มีคุณภาพมาประกอบการพิจารณาการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิธีการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้ MC-media pads (ทดแทนการใช้ 3M Petrifilm หรือ Nissui)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สิ่งที่จะนำไปพัฒนาต่อ ได้แก่ 1. จัดทำวิธีการเก็บรักษาเชื้อมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ 2. พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th