หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุมาตรา  สังข์เกื้อ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Design for aging
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  ภาครัฐ เอกชน และสมาคมกายภาพบำบัดสนับสนุนและผลักดันงานกายภาพบำบัด เนื่องจากในสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เนื้อหาเป็นการออกแบบสถานที่ตามหลักการ universal design การใช้สี แสง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม เพื่อผู้สูงวัย ผู้พิการได้ใช้งานโดยเน้นการใช้งาน สะดวก ปลอดภัย ทนทาน เข้าถึงทุกคน สวยงาม และประหยัดพลังงาน  ทั้งนี้ทีมวิทยากรผู้มาถ่ายทอดความรู้มีทั้งนักกายภาพบำบัด สถาปนิก และ designer ผู้มีประสบการณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาวางแปลนการสร้าง หรือปรับปรุงบ้าน อาคาร สถานที่ หรือเลือกวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการผู้สูงวัย ผู้พิการ ให้ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าเทียม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ หรือการปรับปรุงสถานที่ที่สามารถทำได้ง่าย ในคลินิกกายภาพบำบัด และถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รวมถึงการต่อยอดความรู้เนื่องจากยังคงมี connection กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมีการจัดศึกษาดูงานในอนาคตเพื่อนำมาพัฒนางานกายภาพบำบัดได้มากขึ้น สำหรับผู้สนใจเอกสารสามารถ download ได้ในเว็บไซต์สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย หัวข้อ design foe aging การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 http://www.thaipt.org/

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th