หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   61 ก.พ. 559    ถึงวันที่   61 ก.พ. 559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การเข้าอบรมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การชี้แจงเกี่ยวกับทุนวิจัย เรื่องที่จะทำวิจัย และการเขียนโครงร่างให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับทุนวิจัยและการเขียนโครงร่างวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำไปใช้ในการเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนในการทำวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th