หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เนตรชนก  เจียรมาศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   4 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   6 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานคริทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    Up to date chest physical therapy with respiratory devices in COPD and hypertension
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
   โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตอันดับที่ 4 ของโลกในปี พ.ศ. 2555 โดยโรคนี้เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ เกิดการอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจและปอดจากสิ่งกระตุ้น เช่น ควันบุหรี่ อนุภาคหรือก๊าซอันตรายจากสิ่งแวดล้อมหรือที่ทำงาน เป็นต้น แต่ทั้งนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถป้องกันและให้การรักษาได้ ผู้ป่วยมักมีปัญหาหอบเหนื่อยจากการออกแรงเพื่อทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เมื่อหอบเหนื่อยผู้ป่วยจะทำกิจกรรมลดลงและนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบอยู่กับที่ หรือมีพฤติกรรมแบบนั่ง ๆ นอน ๆ และนำไปสู่ความจริงที่ว่าอาการของโรคทำให้การออกแรงลดลง และพฤติกรรมนี้จะส่งผลให้เกิดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพ อุปกรณ์ให้แรงดันบวกขณะหายใจออกเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อลดอาการหอบเหนื่อย BreatheMAXเป็นอุปกณ์ให้แรงดันบวกขณะหายใจออกที่ผลิตในประเทศไทย ใช้ได้ง่ายและมีราคาไม่สูง เป็นการให้แรงดันโดยใช้น้ำ ซึ่ง load ที่เหมาะในการลดอาการหอบเหนื่อยอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรน้ำ อัตราส่วนหายใจ I:E = 1:3-4 6-10 ครั้งต่อชุด หลังจากทำกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายแล้วมีอาการหอบเหนื่อย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการสอนนักศึกษาในรายวิชากายภาพบำบัดทางระบบหายใจ รายวิชาฝึกงาน และสามารถนำไปรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาทำวิจัยเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผปู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื่อรังได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th