หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพร้อมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติAE
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  1.การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพร้อม 2.การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติAED 3.การช่วยชีวิตคนจมน้ำ 5.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 6.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการแพทย์ฉุกเฉิน ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่3

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -สมัครเป็นอาสาหน่วยกู้ชีพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th