หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 วันที่ 27-29 มิถุนาย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  ันที่ 27 มิถุนายน 2561ห้องที่ ๓ Workshop : Healthy community การเสวนา คลินิกให้คำปรึกษาและมุมสาธิตเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและลดความเสี่ยงของเด็กโดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ 28 มิถุนายน 2561ห้องที่ ๑ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ห้องที่ ๒ ตีแตก... แลกเปลี่ยนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยนพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห้องที่ ๓ Public Health Law 4.0 ฟันเฟืองหลักระดับพื้นที่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน การน าเสนองานวิจัยและการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม แบ่งเป็น ๗ ห้องย่อย ได้แก่ ห้องที่ ๑ cluster แม่และเด็ก (มด. 2 เรื่อง กองกิจ 1 เรื่อง สพด. 1 เรื่อง) ห้องที่ ๒ cluster วัยเรียน ห้องที่ ๓ cluster วัยรุ่น ห้องที่ ๔ cluster วัยท างาน ห้องที่ ๕ cluster ผู้สูงอายุ ห้องที่ ๖ cluster สิ่งแวดล้อม ห้องที่ ๗ Inter -national session วันที่ 29 มิถุนายน 2561Plenary session เรื่องละ 20 นาที ๑. Shang Hai Declaration 2016 (กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ Health Literacy) Keynote speaker: ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย (Tentative) ๒. Healthy City & Environmental Health for Children Keynote Speaker: นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ๓. Good Governance: บทบาทของท้องถิ่น Keynote Speaker: นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 10.30-12.00 น. บรรยาย พิเศษ Health literacy for parents โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ (อธิบดีกรมอนามัย) นายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้แห่งประเทศไทย พิธีปิด และมอบรางวัล โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปต่อยอดเพื่อการวิจัยหรือขอทุนในการทำวิจัยให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและุแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th