หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   17 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    Lower quadrant pain management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจประเมินวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในส่วนของ Lower quadrant pain (รยางค์ล่างและร่างกายส่วนล่าง)ในการอัพเดตองค์ความรู้ใหม่ๆและการเลือกและออกแบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากกรณีศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดในความผิดปกติทางกระดูกและกล้ามเนื้อในหัวห้อที่รับผิดชอบอยู่ และในรายวิชากายภาพบำบัดชุมชนเนื่องจากปัญหาความผิดปกติของรยางค์ล่างและร่างกายส่วนล่างเป็นปัญหาที่มักพบมากที่สุดในชุมชน และนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาพัฒนาต่อในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของรยางค์ล่างและร่างกายส่วนล่าง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th