หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศวรรยา  เลาหประภานนท์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   13 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย หลักสูตร “การวิจัยด้วยเ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  วิทยากรชี้แจงความสำคัญของ " เรื่องเล่า" ต่อการทำงานเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในงานด้านระบบสุขภาพ ซึ่งเรื่องเล่า และการเล่าเรื่องจะทำให้ผู้รับฟังเข้าใจสภาพปัญหาของผู้เล่าได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเล่าเรืองที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน คือ หัวใจของเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก ผู้เล่าเรื่องและมุมมอง ด้วยเหตุนี้การเขียนเรื่องเล่าทุกเรื่องจะต้องได้รับการกลั่นกรองที่ดีจากผู้เขียน ถ้าผู้เขียนไม่เข้าใจ เรื่องเล่าก็จะไม่น่าสนใจหรือไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง ตลอด 3 วันที่ทำการอบรม วิทยากรจะให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมฝึกเขียนเรื่่องเล่าทั้งที่เป็นงานบุคคล และงานกลุ่ม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้หลักๆ ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้คือ การฝึกการเขียน เนื่องจากเรื่องเล่า จะต้องมีรายละเอียดมาก ทำให้จะต้องใส่ใจกับรายละเอียดรอบๆ ตัว ซึ่งพบว่าปัจจุบันทั้งอาจารย์และนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาในจุดนี้ ส่วนสำคัญอีกอย่างที่ได้จากการอบรมนี้คือการฟังอย่างตั้งใจ และมุมมองของมนุษย์ต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ในสถานการณ์ที่ต่างกัน มนุษย์จะมีปฏิกิริยาการตอบสนองที่แตกต่างกันตามแต่ประสบการณ์ ความรู้ของตนเอง ดังนั้นเรื่องเล่าก็สามารถใช้บ่งบอกตัวตนของผู้เล่าได้เป็นอย่างดี ทำให้เราเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงานได้ดีมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ในเบื้องต้นคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปสอดแทรกไว้ในชั่วโมงบรรยายของรายวิชาที่สอน เนื่องจากเห็นว่าความสามารถในการเล่าเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในส่วนของตนเอง ยังคงต้องพัฒนาเทคนิคการการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th