หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ก.ค. 2561    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Tech Show2018
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2018/index.html นำนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของเหลวฆ่าเขื้อที่เตรียมได้จากน้ำเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp. KB1 ไปนำเสนอในงาน เพื่อพบปะผู้สนใจ/ผู้ประกอบการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำผลงานประดิษฐ์มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชา โครงการปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จำทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายในตลาดผลิตภัณฑ์ทางชีวภัณฑ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th