หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   16 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Outcome-Based Education สำหรับผู้สอน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  - The 21st Century Higher Education - A Higher Education Platform for Outcomes Focused Learning - Learning Outcomes and Revised Bloom's and SOLO Taxonomy - Outcomes-Based Programming - Misconception On Thailand Qualification Framework

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th