หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุดา  ใจห้าว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   28 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   28 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเกาะทวด   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    หยุดตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น stop teen mom
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ม.2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็น 1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่อเข้าสู่วันรุ่น 2.การตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบจากการจั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3.การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4.ทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จัดกิจกรรมเพื่อหยุดตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น stop teen mom ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และประยุกต์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทำวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th