หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวดี  เพชรศิราสัณห์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   20 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" มุ่งเน้นให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงองค์ความรู้ส่งต่องานวิจยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่ออาชีพของประชาชนในกลุ่มหลักของประเทศ เริ่มต้นจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร การแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ข้อมูลในการประชุมจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วัตถุประสงค์ของกรอบงานวิจัยการแพทย์ครบวงจร 1. ลดค่าใช้จ่าย 2 รายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. ส่งเสริมและสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์ 4. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ตรงกับความต้องการ 5. ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเด็น การแพทย์ครบวงจร ในที่ประชุมมีการนำเสนอประเด็นการวิจัย จำแนกตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 1. ระยะ 1-2 ปี - องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รูปแบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แบบ non degree - การบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศในการรองรับการเจ็บป่วยเฉียบพลัน อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน - นโยบายทางการแพทย์ระดับมหภาค ที่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพคนไทยและต่างชาติ - สมุนไพรครบวงจร ความต้องการของตลาดยาและอาหารเสริมสุขภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ผลักดันในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2. ระยะ 3-5 ปี - ส่งเสริมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อรองรับการผลิตยาสามัญใช้เองในประเทศ - การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ ในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ ลดการดื้อยา และลดการตายจากเชื้อดื้อยา - ส่งเสริมยา/สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ - นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ เช่น ประวัติสุขภาพ การรักษาทางไกล การส่งต่อผู้ป่วย นโยบายและแผนงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 3. ระยะยาว 5 ปี - การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ - ยาและเวชภัณฑ์ใหม่เฉพาะโรค เช่น วัคซีน Biosimilars, Target therapy

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความรู้ 1. Safety net สิ่งจำเป็นที่จะต้องมีรองรับเมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น วัคซีน ยาชาหรือยาสลบ โดยวิเคราะห์ safety net พื้นฐานของประเทศ 2. Intermediate care จาก โรงพยาบาลสู่บ้าน/ชุมชน ระบบการดูแลระยะยาว 3. เทคโนโลยีที่จำเป็นและคุ้มทุนในการรักษา วินิจฉัย และการดูแลที่จำเป็น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0472 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th