หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   6 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   8 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  การบำบัดด้วยสัตว์ สัตว์เล็ก เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก สัตว์ใหญ่ เช่น ม้า วัว ช้าง โดยสัตว์ที่สามารถนำมาเป็นสัตว์บำบัดได้นั้น ต้องได้รับการฝึกมาก่อน จึงสามารถนำมาใช้เป็นสัตว์บำบัดได้ ผู้ป่วยที่สามารถนำสัตว์เข้ามาใช้ในการบำบัด ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต่าง/ติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก เช่น ดาว์ซินโดรม CP สมาธิสั้น เป็นต้น โปรแกรมการรักษาขึ้นอยู่กับการออกแบบของ Therapist เช่น การลูบขนสัตว์ การอาบน้ำ แปรงขน การให้อาหารสัตว์ เป็นต้น ผู้ป่วยแต่ละคนโปรแกรมที่ได้รับไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับแต่ละกรณี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เรื่องการบำบัดด้วยสัตว์มาปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็ก และนำไปเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาการสอนในรายวิชาเด็ก เช่น เรื่องอาชาบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้เรื่องการบำบัดด้วยสัตว์มาปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็ก และนำไปเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาการสอนในรายวิชาเด็ก เช่น เรื่องอาชาบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th