หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   14 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   15 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    มาตรฐาน อย. กับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  นย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “มาตรฐาน อย. กับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา และนำเสนอผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการ” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมในวันแรกเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของมาตรฐาน อย. ต่อผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม กรณีศึกษา เจลเเต้มสิวจากสารสกัดสมุนไพร Herbistha" ได้รับเกียรติบรรยายโดย ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ "การวินัจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือเเพทย์ และการโฆษณาเครื่องมื่อแพทย์" ได้รับเกียรติบรรยายโดย คุณสิรินมาส คัชมาตย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และบรรยายในหัวข้อ "การจดเเจ้งเครื่องสำอาง และการโฆษณาเครื่องสำอาง" โดย คุณกาญจนา ลิ้มถาวรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง เป็นการบรรยายหัวข้อ "การจัดประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร โฆษณา และการประเมินความปลอดภัยอาหาร" โดยคุณจารุณี อินทรสุข และ คุณณัฏฐา ณ รังษี จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กิจกรรมในช่วงบ่ายของวันที่สองเป็นกิจกรรมตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมแบบรายบุคคล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางจดแจ้งงานวิจัย/นวัตกรรม เครื่องมื่อแพทย์ ได้ถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรฐาน อย.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th