หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   06 มิ.ย. 2561    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    สัตว์บำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  การนำสัตว์ เช่น สุนัข ม้า ช้าง กระต่าย หนู ฯลฯ มาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยประเภทต่างๆ เช่นผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาสมองพิการ ออทิสติก ฯลฯ ศึกษาตั้งแต่พฤติกรรมสัตว์แต่ละประเภท การเลือกชนิด ลักษณะนิสัย และคุณลักษณะของสัตว์ที่นำมาใช้ในการบำบัดรักษา เป้าหมาย การจัดกิจกรรม ขั้นตอน การประเมินผล ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยในกรณ๊ต่างๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเด็กพิเศษ นำมาใช้ในการบริการวิชาการ และพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ต่อไปในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้มาทดลองฝึกสัตว์เพื่อนำมาใช้เป็นสัตว์บำบัดในการบริการวิชาการผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th