หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานและสอบปฏิบัติทางคลินิก รายวิชา PTH-394 ฝึกงานกายภาพบำบัด 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  เป็นการนิเทศงานในรายวิชาฝึกงานกายภาพบำบัด 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลต่างๆ ประกอบด้วย 1) รพ.ท่าศาลา 2) รพ.สิล 3) รพ.ทุ่งสง และ 4) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุย สอบถามถึงผลการฝึกปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ มวล. กับอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงจัดสอบปฏิบัติทางคลินิก ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะได้รับให้จัดการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่กระบวนการซักประวัติจนการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งคะแนนสอบคิดเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชานี้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษทางคลินิก นำมาพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และสะท้อนให้กับนักศึกษา 2. ผลการสอบปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษา ทำให้ทราบพัฒนาการของนักศึกษาและนำมา feedback นักศึกษาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนิเทศงานและการจัดสอบทางคลินิกก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลต่างๆ และสิ่งที่ได้รับนำมาซึ่งการปรับปรุงรายวิชาฝึกงานกายภาพบำบัดในภาคการศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th