หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   6- 2561    ถึงวันที่   6- 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Pediatric Nursing Update 2018
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  -บทบาทของพยาบาลในยุด Digital world - ปัญหาและยุทธศษสตร์การควบคุมโรคติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค - การประเมิน paun และ PEWS ในเด็ก ความสำคัญของโฟเลตในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด - ทักษะการประเมินสุขภาพเด็ก - แนวโน้มการดูแลเด็กในภาวะวิกฤตในทีมสหวิชาชีพ - การพยาบาลเด็กโรคหอบหืด -การดูแลเด็กที่ได้รับยาเคมีบำบัด - การบริหารจัดการในการดูแลเด็กระยะประคับประคอง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - นำสิ่งที่ได้จากการไปประชุมมาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล - เน้นการดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย จิต สังคม รวมทั้งการดูแลครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ - การพัฒนางานด้านการพยาบาลเด็กในภาวะวิกฤต ภาวะสุดท้าย - ปรับเพิ่มการดูแลแบบต่อเนื่องในเด็กโรคเรื้อรังโดยเพิ่มสมรรถนะของเด็กและครอบครัว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - พัฒนาเนื้อหาการสอนให้มีความทันสมัยขึ้น - เพิ่มการนำแนวปฏิบัติที่ update มาใช้ในการเรียนการสอน - การสอนในคลินิกใช้สื่อไอที เครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th