หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันชีวเวชศาสต๋โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications”
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  การอัฟเดตความรู้และการวิจัยเกียวกับ Extracellular Vesicle และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติ รวมถึงใช้ในการตรวจและติดตามโรค

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ EV

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th