หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   12 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา ปรัชญาแนวคิดสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เทคนิคการเจรจา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา รวมทั้ง การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th