หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   26 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   26 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  1. การรับฟังการบรรยายภาพรวมการทำงานของ สวทช. จาก น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง ผอ.ฝ่ายอาวุโส 1.1 การทำงานของสวทช. จะเเบ่งเป็น 4 ศูนย์วิจัยใหญ่ๆ คือ BIOTEC, MTEC, NECTEC, NANOTEC 1.2 การทำงานของเเต่ละศูนย์จะเน้นทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของเอกชน 1.3 ขณะนี้ทางสวทช. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จ้างวิจัยกับสรรพากรแล้ว ซึ่งการขึ้นทะเบียนนี้ จะมีประโยชน์กับทางเอกชนที่มาร่วมวิจัยกับ สวทช. เพราะสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ 1.4 มีการกล่าวถึง บัญชีนวัตกรรมของไทย คือการรวบรวมนวัตกรรมที่เป็นสินค้า หรือบริการ ที่พัฒนาโดยรัฐหรือเอกชนไทย เมื่อผ่านการตรวจสอบจากทาง สวทช. แล้ว จะถูกขึ้นบัญชีนวัตกรรม ข้อดีคือ เมื่อรัฐบาลต้องการจัดซื้อสินค้าหรือบริการอะไร ก็จะเลือกจากรายการในบัญชีนวัตกรรมก่อน 1.5 สุดท้ายของการบรรยาย คุณ สนัด แนะนำว่า ทางวลัยลักษณ์ควรจะหาจุดเด่นให้ตัวเอง เมื่อคนทั่วไปนึกถึงวลัยลักษณ์ เค้านึกถึงเรื่องอะไร เช่น ถ้านึกถึงเกษตรอินทรีย์ ต้องนึกถึง ม.แม่ฟ้าหลวง 2. ฟังการบรรยายภาพรวมการทำงานของแต่ละศูนย์วิจัย ประกอบด้วย 2.1 Food and Feed innovative center บรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัยของทางศูนย์ฯ เช่น การทำพาสเจอไรส์ไข่แดง และไข่ขาว โดยที่ไม่ทำให้โปรตีนเสียสภาพ หรือ การลดระยะเวลาหมักน้ำปลาตราปลาหมึก ทำให้กลิ่นของน้ำปลาไม่ฉุน เหมาะสำหรับส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น 2.2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยทางศูนย์แนะนำ เทคโนโลยี kitwai (คิดไว) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analysis) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น หาสิ่งเชื่อมโยง เช่น หาความต้องการของลูกค้า หาเทรนด์การตลาด เป็นต้น 2.3 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) รับชมวิดีทัศน์ แนะนำเครื่องมือที่ทาง สวทช. บริการให้บุคคลภายนอก สามารถส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ เช่น เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานจุลทรรศน์ เครื่องวิเคราะห์ทดสอบทางโครมาโตกราฟี วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในตัวอย่าง ​2.4 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นการรับชมผลงานวิจัยของ สวทช. ในด้านการแพทย์ และวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น กะโหลกศีรษะเทียมเฉพาะบุคคล ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาต้นแบบห้องโดยสารรถพยาบาลที่ทนทานต่อแรงกระแทกและมีการบุผนังรถด้านในด้วยนาโนแอนติแบคทีเรีย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เทคโนโลยี kitwai (คิดไว) สำหรับการวิเคราะห์แบบ Big data analysis

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิเคราะห์แบบ Big data analysis

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th