หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สรัญญา  มณีรัตนาศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสาธารณสุขชุมชน   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม 2. การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมป้องกันปัจจัยท่ทำให้เกิดโรคและลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน 3. การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. เทคนิคการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร การสร้างข้อตกลงกับชุมชน 2. หลักการค้นหา จำแนก และประเมินปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 2. การสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามาร่วมเป็นทีมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 3. การสะท้อนการเรียนรู้ที่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา จนชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถดำเนินการเองได้ในอนาคต





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th