หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริลักษณ์  วีรสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   11 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    ต่อยอดงานวิจัย และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน EPH60-101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  -ต่อยอดงานวิจัยจากตัวอย่างที่มีอยู่ -รูปแบบการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากตัวอย่างงานวิจัยเดิม -แนวทางการจัดการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -พัฒนาโครงร่างงานวิจัย -แนวทางการจัดการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0474 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th