หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    28 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "การทบทวนองค์ความรู้เรื่องบุหรี่มืสามเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์" และร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากโครงการอื่นๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านงานวิจัยเรื่องบุหรี่มือสามต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่มือสาม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th