หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 รอบที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การอบรมฟื้นความรู้รายวิชา ใน 5 กลุ่มรายวิชาที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มควบคุมป้องกันโรค 3. กลุ่มรักษาพยาบาล 4. กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. กลุ่มบริหารงานสาธารณสุข

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวางแผนการทบทวนความรู้และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การอบรมและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th