หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   09 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 เป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 28 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งมีการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยาย ซึ่งสามารได้นำงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยระหว่างนักวิจัยในสาขาเดียวกัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้แลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยกับนักวิจัยอืนๆ และเพิ่มมุมมองการวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาสังคมและประเทศให้มั่นคง มั่นคงและยั่งยืน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ทางด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศเกี่ยวกับงานวิจัย มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศและ สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th