หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   8 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   9 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
   การประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โดยการประชุมมีรูปเเบบดังนี้ 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote speaker) 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์(Poster presentation) 4. นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Exhibition)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปรับใช้งานวิจัยเข้ามาในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้พร้อมสู่การพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th