หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   09 พ.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติโดยมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การสร้างสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม" จากท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ซึ่งตนเองได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในผลงานวิจัยเรื่อง "ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในส่วนความรู้จากปาฐกถาพิเศษได้มุมมองถึงหลักการและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมาใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งทางกายภาพบำบัดเองนั้นก็สามารถประยุตก์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมแก่ผู้ป่วยได้ ในส่วนการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงวุฒิในการงานวิจัยและมีข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำมาพัฒนาผลงานวิจัยให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้งานทางด้านวิจัยในประชากรสูงวัย นำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลงานที่สามารถนำมาใช้กับผู้สูงอายุได้จริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th