หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 พ.ค. 2561    ถึงวันที่   09 ส.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และเข้าร่วมชมการแสดงผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และเข้าร่วมฟังบรรยายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการมาต่อยอดงานวิจัยของตนเอง อีกทั้งเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการมาต่อยอดงานวิจัยของตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th