หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 เม.ย. 2561    ถึงวันที่   22 เม.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Walkerhill Seoul Hotel, Seoul, Korea   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    the 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism 2018
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  งานประชุม the 6th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism 2018 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ e-poster และแบบปากเปล่า ทางด้านความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซึมและระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคอ้วนลงพุง โรคกระดูก และโรคทางระบบต่อมไร้ท่ออื่นๆ เป็นต้น อันจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดได้ ซึ่งงานประชุมยังได้มีการนำเสนอยาชนิดใหม่ที่ใช้สำหรับการรักษาโรคเหล่านี้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการงานวิจัย การศึกษาเชิงลึกในระดับโมเลกุลเพื่อให้เข้าใจกลไกการเกิดโรคและการนำไปสู่การหาแนวทางรักษาและป้อกันโรคเหล่านี้ ซึ่งงานประชุมได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1600 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้พัฒนาความรู้ทางด้านงานวิจัย จากนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวศาสตร์ทางด้านระบบเมแทบอลิกและต่อมไร้ท่อมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยอื่นๆ ซึ่งมาจากหลากหลายสถาบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และการนำไปใช้ในการเรียนการสอน นศ ระดับ ป ตรี และบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th