หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   28 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังต่อศูนย์การแพทย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนภาคใต้ตอนบน"

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้สู่สังคมวงกว้าง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากที่ประชุมนำมาสู่การปรับปรุงการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในระยะต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th